http://kerkengeloof.wordpress.com

Zevende week van Pasen Maandag – O.-L.-Vrouw van Fatima

Eerste Lezing                                                  Hand. 19, 1-8
Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?

Uit de Handelingen der Apostelen
.

Terwijl Apóllos in Korinte was
kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland
in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen
aan wie hij vroeg:
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?”
Zij antwoordden:
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij:
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden:
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam:
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam,
dat is Jezus.”
Toen ze dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen;
ze spraken in talen en profeteerden.
Bij elkaar waren het een man of twaalf.
Hij ging naar de synagoge,
waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad
en hen door zijn uiteenzettingen
over het Koninkrijk Gods
trachtte te overtuigen.

Tussenzang                                      Ps. 68(67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
Alleluia.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars,
als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God.

Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

Alleluia                                       Joh. 14, 26

Alleluia.
De heilige Geest zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb.
Alleluia.

Evangelie                                                Joh. 16, 29-33
Hebt goede moed : Ik heb de wereld overwonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
.

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus:
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
Nu zien wij dat Gij alles weet.
Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun:
“Gelooft ge nu?
Ziet, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
Toch ben Ik niet alleen want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed:
Ik heb de wereld overwonnen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: