http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Hart van Jezus

EERSTE LEZING Ez. 34, 11-16

Ik zal mijn schapen weiden, Ik zal ze laten rusten.

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de HEER God:
“Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde,
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel.
Ik breng ze bijeen uit alle volken,
En drijf ze samen uit alle landen,
Om ze te voeren naar hun eigen grond;
Ik zal ze laten weiden op Israël’s bergen,
in hun eigen dalen en bewoond streken.
Ik zal ze weiden op vette grond,
hoog op de bergen is hun weideland;
daar kunnen ze rusten en grazen
op grasrijke grond en vette weiden,
op de bergen van Israël.
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,
spreekt de HEER God.
De verdwaalde schapen ga ik zoeken,
de verstrooide schapen bijeenbrengen,
de gewonde dieren verbinden,
de zwakke weer krachtig maken,
en passen op de gezonde en sterke dieren.
Ik zal ze laten weiden in overvloed.”

ANTWOORDPSALM Ps. 23 (22), 1-3a, 3bc-4ab, 4cd-5ab, 5cd-6ab, 6cd

KEERVERS
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort,
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergenis van mijn bestrijdres.

Met olie zalft Gij mijn hoofd
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING Rom. 5, 5-11

God bewijst zijn liefde voor ons.

Uit de brief van de heilige apostel Pualus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand
in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij ontkomen aan de toorn
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dank zij Hem.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met Goed verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen:
nu reeds juichen wij in God
door Jezus Christus onze Heer
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

VERS VOOR HET EVANGELIE Joh. 10,14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer;
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE Lc. 15, 3-7

Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd hield Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden
deze gelijkenis voor:
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt?
En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: