http://kerkengeloof.wordpress.com

Twaalfde week door het jaar Woensdag

EERSTE LEZING                                      Gen. 15, 1-12. 17-18

Abram geloofde de Heer,
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan,
en Hij sloot een verbond met hem.

Uit het boek Genesis
.

In die dagen klonk het woord van de HEER
in een visioen tot Abram:
“Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.
Uw loon zal zeer groot zijn!”
Toen zei Abram:
“HEER God, wat baten mij uw gaven?
Want ik blijf maar kinderloos
en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.
Gij toch hebt mij geen nakomelingen geschonken,
en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.”
Toen werd het woord van de HEER tot hem gericht:
“Niet híj wordt uw erfgenaam;
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.”
Hij leidde hem naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de HEER
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.
Toen zei de HEER tot hem:
“Ik ben God de HEER, die u uit Ur in Chaldéa heb geleid
om u dit land in bezit te geven.”
Abram vroeg:
“HEER, God, hoe kan ik weten
dat ik het inderdaad zal krijgen?”
Hij zei tot hem:
“Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Hij haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan,
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de stukken door gingen.
Op die dag sloot de HEER een verbond met Abram.
Hij zei:
“Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

TUSSENZANG                                              Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Alleluia.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen vanJakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bonddie Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

ALLELUIA                                                            cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia

EVANGELIE                                                              Mt. 7, 15-20

Aan hun vruchten zult ge ze kennen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wacht u voor de valse profeten,
mensen die tot u komen in schaapskleren
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zult ge ze kennen.
Plukt men soms druiven van dorens
of vijgen van distels?
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen
noch een zieke boom goede vruchten.
Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: