http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijftiende week door het jaar Donderdag

EERSTE LEZING                               Ex. 3, 13-20

Ik ben die is.
Hij-is zendt mij tot u.

Uit het boek Exodus
.

Toen Mozes de stem van God had gehoord
in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik,
sprak hij opnieuw tot God:
“Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg:
De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen:
Hoe is zijn naam?, wat moet ik dan antwoorden?”
Toen sprak God tot Mozes:
“Ik ben die is.”
En ook:
“Dit moet gij de Israëlieten zeggen:
Hij – is, zendt mij tot u.”
Bovendien zei God tot Mozes:
“Dit moet ge de Israëlieten zeggen:
De HEER, de God van uw vaderen, de God van Abraham,
de God van Isaäk en de God van Jakob, zendt mij tot u.
Dit is mijn naam voor altijd.
Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.
Ga nu op weg, roep de oudsten van Israël bijeen
en zeg hun: de HEER, de God van uw vaderen, is mij verschenen,
de God van Abraham, Isaäk en Jakob, met deze boodschap:
Ik draag zorg voor u,
want Ik zie wat men u in Egypte aandoet.
Daarom heb Ik besloten:
Ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren
naar het land van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten,
Perizzieten en Jebusieten, een land van melk en honing.
Zij zullen luisteren naar wat gij zegt.
Dan moet ge met de oudsten van Israël
naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen:
De HEER, de God van de Hebreeën, vraagt ons
een maaltijd voor Hem te houden.
Laat ons daarom drie dagreizen ver de woestijn ingaan
om offers op te dragen aan de HEER onze God.
Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken,
als geen sterke hand hem dwingt.
Daarom zal Ik mijn hand opheffen en Egypte treffen
met allerlei wondertekenen die Ik er zal verrichten.
Dan zal hij u wel laten gaan.”

TUSSENZANG                Ps. 105(104), 1, 5, 8-9, 24-25, 26-27

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Alleluia

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer vormde zich een talrijk volk
dat sterker werd dan zijn verdrukkers.
Hij liet hun gastvrijheid omslaan in haat,
zodat zij zijn volk bedrogen.

Toen zond Hij zijn dienaar Mozes naar hen
met Aäron die Hij had uitverkoren.
Zij lieten de tekenen zien van de Heer,
het land van Cham zag Gods wondere daden.

ALLELUIA                                   Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                              Mt. 11, 28-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak:
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: