http://kerkengeloof.wordpress.com

Zeventiende week door het jaar Zaterdag

EERSTE LEZING                                           Lev. 25. 1. 8-17
In het vijftigste jaar wordt iedereen hersteld
in zijn vroeger bezit.

Uit het boek Leviticus

God sprak tot Mozes op de berg Sinaï:
“Na verloop van zeven sabbatjaren, zevenmaal zeven jaar,
tezamen negenenveertig jaar,
moet gij op de dag van verzoening,
de tiende dag van de zevende maand,
luid de bazuin laten klinken.
In heel uw land moet gij de bazuin laten schallen.
Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn:
dan moet ge in het land afkondigen
dat alle bewoners hun slaven vrijlaten.
Het moet een jubeljaar voor u zijn,
iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit
en keert terug naar zijn familie.
Het vijftigste jaar is een jubeljaar voor u;
ge moogt dan niet zaaien, de nagroei niet oogsten
en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken,
want het is het jubeljaar; dat moet heilig voor u zijn.
Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, moogt ge eten.
In het jubeljaar
zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld.
Wanneer gij een stuk grond verkoopt aan een volksgenoot
of grond van hem koopt, moogt ge elkaar niet benadelen.
Koopt gij grond van een volksgenoot,
dan moet ge bij het vaststellen van de prijs
rekening houden met het aantal jaren sinds het laatste jubeljaar.
En hij moet de verkoopprijs berekenen
naar het aantal jaren, dat het nog oogst opbrengt.
De prijs zal hoger zijn, als er nog veel jaren komen,
en lager, als er weinig jaren moeten verstrijken,
want hij verkoopt u een aantal oogstjaren.
Benadeel uw volksgenoot niet;
heb eerbied voor uw God.
Ik ben de HEER, uw God.”

TUSSENZANG                                   Ps. 67(66), 2-3, 5, 7-8

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren !

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn ;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
Gog geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

ALLELUIA                                               Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Mt. 14, 1-12
Herodes gaf opdracht Johannes te onthoofden.
Zijn leerlingen gingen het aan Jezus melden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd begon Jezus’ vermaardheid
tot de viervorst Herodes door te dringen,
en hij zei daarom tot zijn hovelingen:
“Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is uit de doden opgestaan;
vandaar dat die wonderkrachten in hem werken.”
Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,
had Herodes Johannes laten grijpen
en geboeid in de gevangenis geworpen,
omdat Johannes tot hem gezegd had:
Het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben.
Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen,
maar hij was hiervoor teruggeschrokken
omdat het volk Johannes voor een profeet hield.
Toen de dochter van Herodias echter
op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste,
beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer
haar alles te zullen geven wat zij zou vragen.
Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt
en daarom zei ze:
“Geef mij, hier nog, op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper.”
Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging wilde hij toch,
ook wegens zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen
en hij gelastte het te geven.
Hij gaf daarom opdracht
Johannes in de gevangenis te onthoofden.
Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht
en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht.
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het;
Daarna gingen zij het aan Jezus melden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: