Maandag Eerste week van de advent

Overweging
Niet Jezus kiest voor de ontmoeting met de honderdman, maar de officier zelf – een heiden. Hij biedt zich aan, onverwacht, onvoorzien. Hij kent Jezus niet, en toch is Gods genade werkzaam in zijn hart. Het is deze genade die de honderdman tot bekering brengt, die hem doet leven in de verwachting van jezus’ hulp en hem tot een onvoorwaardelijk geloof brengt: ‘Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar één enkel woord van u…’

Lang voor de komst van Jezus ‘verwachtten’, verlangden’, ‘wensten’, hoopten’ mensen op de komst van Gods koninkrijk. Ook wij leven in de verwachting van het heil dat Hij ons doorheen Jezus Christus zal aanzeggen. Miljoenen mensen op deze aarde leven in dezelfde verwachting, maar dan zonder dat te weten. Mensen die Christus nooit ontmoet hebben, die zelfs niet weten van zijn bestaan, maar in wie God werkzaam is. Openen we ons hart voor alle gelovigen en ongelovigen die met ons mee opstappen.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 2, 1-5
De Heer verzamelt alle volken in zijn rijk van vrede.

Uit de profeet Jesaja

Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al diegenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen die daar samenzijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ’s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw geven tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.

TUSSENZANG                                        Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
Naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
Ter wille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA                                                Ps. 80, 4 (79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 8, 5-11
Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden:
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem:
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde:
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat;
en tot een ander: kom, en hij komt;
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: