Woensdag eerste week door het jaar

Overweging
De roeping van Samuël is een schitterend verhaal. Het is wel typologisch voor bijna elk roepingsverhaal. Sommige roepingen gebeuren wel plotseling, alsof de bliksem inslaat zoals in de roepingsverhalen van profeten. Maar de meeste roepingen komen anders tot stand. Het is alsof een druppel telkens weer neervalt, ongemerkt, tot men er plots begint op te letten en het geluid niet meer kan negeren. Zo is de stem van God. Aanvankelijk duwt men ze ook vaak weg; men zegt: het zal wel inbeelding zijn; ik stel me alleen wat voor. Tenslotte is ze niet meer te miskennen in duidelijkheid. Zeggen wij dan ook: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.

EERSTE LEZING                                                     I Sam. 3, 1-10. 19-20
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.

Uit het eerste boek Samuël

in die dagen
deed de jonge Samuël dienst in het heiligdom van de Heer,
onder het toezicht van Eli.
Het woord van de Heer was toen een zeldzaamheid
en een visioen kwam niet dikwijls voor.
Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd
op zijn gewone plaats ;
zijn ogen begonnen zwak te worden
en hij kon niet meer zien.
De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer :
“Samuël!”
Samuël antwoordde :
“Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli en zei :
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Maar Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.”
Toen riep de Heer opnieuw :
“Samuël!”
Samuël stond op,  ging naar Eli en zei :
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen, mijn jongen ; ga maar weer slapen.”
Samuël kende de Heer nog niet :
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
En weer riep de Heer Samuël ; nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
En hij zei tot Samuël :
“Ga slapen, en mocht de Heer je roepen
dan moet je zeggen :
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep,
evenals de vorige malen :
“Samuël, Samuël !”
En Samuël antwoordde :
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”

Samuël groeide op ; de Heer was met hem
en liet niet een van zijn woorden onvervuld.
En heel Israël van Dan tot Berseba, kwam te weten
dat Samuël inderdaad profeet was geworden van de Heer.

TUSSENZANG                                           Ps. 40(39), 2, 5, 7-8a, 8b-9, 10

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : Ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

ALLELUIA                                                                  I Sam. 3, 9 ; joh. 6,69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                              Mc. 1, 29-39
Velen die aan allerhande ziekten leden werden door Jezus genezen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
kwam Jzus uit de synagoge,
en ging met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed ;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Jezus ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan ;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken.
omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze :
“iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun :
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
en dreef de boze geesten uit.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: