http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag door het jaar

Openingswoord
Johannes de Doper is niet op zichzelf betrokken,
maar verwijst ons uitdrukkelijk naar Jezus
en onthult wie Hij voor de wereld is:
“Zie, het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt.”
Ervaren wij in onze tijd Jezus op die manier?
Kunnen wij hem zo terug leren kennen?
Daartoe worden we vandaag geroepen.

EERSTE  LEZING                                                         Jes. 49, 3.5-6
Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de profeet Jesaja

De Heer had mij gezegd:
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”

Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.

Thans echter heeft Hij gezegd:
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
“Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

Antwoordpsalm                                             Ps. 40(39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Keervers
Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
en Hij sloeg acht op mij.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij,
dus zei ik:”Ja, ik kom!”

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven.

Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekend gemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

TWEEDE  LEZING                                                      I Kor. 1, 1-3
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
aan de Kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen
die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Vers voor het evangelie                                             Joh. 1, 14a.12b

Alleluia.
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden,
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

EVANGELIE                                                         Joh., 29-34
Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen
en zei:
“Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
“Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die voor mij is,
want Hij was eerder dan ik.
“Ook ik kende Hem niet
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”

Verder getuigde Johannes:
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
“Ook ik kende Hem niet,
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.

“Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Openingswoord uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: