http://kerkengeloof.wordpress.com

Achtste zondag door het jaar

Openingswoord
Wij vieren eucharistie
om ons samen te richten op wat goed en heilig is;
om ons geloof te belijden in de verrezen Heer,
en in zijn Geest,
die leeft en werkt doorheen de Kerk.
Bidden wij vandaag dat wij betrouwbare helpers worden,
dienstbaar aan de hemelse Vader,
en zoekend naar het koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Moge God ons daarin bevestigen in deze eucharistie.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 49, 14-15
Ik vergeet u nooit.

Uit de profeet Jesaja

Sion zegt:
“De Heer heeft mij verlaten,
mijn God heeft mij vergeten.”
De Heer antwoordt:
“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten ?

“Zou een moeder zich niet meer ontfermen
over het kind van haar schoot ?

“En ook al zou een moeder haar kind vergeten,
neen, Ik vergeet u nooit!”

Antwoordpsalm                                                     Ps. 62(61), 2-3, 6-7, 8-9ab

Keervers
Bij God alleen kan ik rusten.

Bij god alleen kan ik rusten,
van Hem alleen komt mijn heil.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit laat Hij mij los.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Bij God ligt mijn heil en mijn eer,
mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
Blijf altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit.

TWEEDE LEZING                                                         I Kor. 4, 1-5
De Heer zal openbaar maken wat er in de harten omgaat.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Men moet ons beschouwen als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
Welnu, van een beheerder wordt geëist
dat hij betrouwbaar blijkt.

Mij is echter heel weinig gelegen aan uw oordeel
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
De Heer is het die over mij oordeelt.

Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is,
aan het licht brengen,
en openbaar maken
wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

Vers voor het evangelie                                           Hebr.  4,12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                  Mt. 6,24-34
Maakt u niet bezorgd voor de dag van morgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Niemand kan twee heren dienen:
Hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen én de mammon.

“Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd voor uw leven,
wat ge zult eten of wat ge zult drinken,
en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken.
“Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding ?
“Let eens op de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en maaien niet
en ze verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
“Zijt gij dan niet veel méér dan zij ?

“Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben
aan zijn levensweg één el toe te voegen ?

“En wat maakt gij u zorgen over kleding ?
“Kijkt naar de leliën in het veld:
hoe ze groeien.
“Ze arbeiden noch spinnen.
“Toch zeg Ik u:
Zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen.
“Als God nu het veldgewas,
dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen,
zó kleedt,
hoeveel te meer dan u, kleingelovigen ?

“Maakt u dus geen zorgen over de vraag:
Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken,
of wat zullen wij aantrekken ?
“Want dat alles jagen de heidenen na.
“Uw hemelse Vader weet wel
dat gij al deze dingen nodig hebt.
“Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid;
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.

“Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: