http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag derde week in de veertigdagentijd

Overweging
Wanneer de joden spreken over de wet (Thora) bedoelen ze doorgaans de vijf boeken van Mozes (Pentateuch); met Profeten bedoelen ze de historische boeken vanaf Jozua tot Koningen (en niet wat wij profeten noemen: Jesaja, Jeremia, enz…). De uitdrukking ‘Wet en Profeten’ staat dan ook voor heel het Oud Testament. Het is duidelijk dat Jezus onmogelijk kan aanvaarden dat zijn boodschap zou ingaan tegen de diepe zin van het Oude Testament.

EERSTE  LEZING                                           Deut. 4, 1.5-9
Handel naar de voorschriften van de Heer, en breng ze stipt ten uitvoer.

Uit het Boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk :
“Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer,
en handel daarnaar.
“Dan zult ge leven en bezit gaan nemen van het land
dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt.
“Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd,
zoals de Heer uw God mij had opgedragen.
“Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken
uw wijsheid en uw inzicht blijken.
“Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen :
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
“Is er soms een andere grote natie,
aan wie hun goden zo nabij zijn
als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem aanroepen ?
“Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef ?
“Wees dus op uw hoede en zorg er voor,
dat gij niet vergeet wat gij met eigen ogen gezien hebt.
“Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan
en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.”

TUSSENZANG                                          Ps. 147, 12-13, 15-16, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem !

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als as.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                      cf. Lc. 8, 15

Zalig zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

EVANGELIE                                                          Mt. 5, 17-19
Wie de voorschriften onderhoudt en leert zal groot geacht worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs het geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert
zal groot geacht worden in het Rijk derhemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: