http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Petrus Chanel, pr. en mrt. H. Ludovicus M. Grignion de Montfort, pr.

Overweging
Nicodemus is op zoek, levenslang, dag en nacht, naar verklaringen voor het handelen van Jezus. Hoewel een vooraanstaand Farizeeër, staat hij welwillend tegenover Jezus. De vragen die hij Jezus voorlegt, tonen hoe moeilijk het was voor de joden om in Jezus de aanwezigheid van God te erkennen, en om in de doop opnieuw geboren te worden uit de Geest. Maar precies de doop geeft Jezus de kans om telkens opnieuw weer mens te worden onder de mensen. Staan we daarbij stil wanneer we met andere mensen omgaan – ook met diegenen die ons minder goed liggen ?

EERSTE LEZING                                                            Hand. 4, 23-31
Na een gebed werden allen vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

Uit de handelingen van de Apostelen

In die dagen gingen Petrus en Johannes
na hun vrijlating naar hun eigen mensen,
en brachten verslag uit
over alles wat de hogepriesters en oudsten tot hen gezegd hadden.
Toen zij dit hoorden
verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden :
“Heer, Gij zijt het die hemel en aarde,
de zee en alles wat daarin is gemaakt hebt,
die door de heilige Geest
bij monde van David, uw dienaar gezegd hebt :
Waarom tieren de volken
en zinnen de naties op ijdele plannen ?
De koningen der aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde.
“Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen
tegen uw heilige dienaar Jezus die Gij gezalfd hebt :
zowel Herodes als Pontius Pilatus,
te zamen met de heidenen en de stammen van Israël,
om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit
tevoren bepaald had dat geschieden moest.
“Maar nu Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen,
en geef uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid
uw woord mogen verkondigen,
en laat door het uitstrekken van uw hand
genezingen en wondertekenen geschieden
door de naam van uw heilige dienaar Jezus.”
Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren.
Allen werden vervuld van de heilige Geest
en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

TUSSENZANG                                                        Ps. 2, 1-3, 4-6, 7-9

Gelukkig degenen die de Heer vereren.

Waarom zijn de volken rumoerig,
beramen de naties verzet ?
De heersers der aarde komen in opstand,
de machthebbers vinden elkaar
tegen de Heer en zijn gezalfde.
Laat ons hun boeien verbreken,
hun ketenen werpen wij af !

Die woont in de hemel, Hij lacht,
de Heer drijft de spot met hen.
Dan vaart Hij uit in zijn gramschap
en slaat hen met schrik voor zijn toorn :
Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.

Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot mij ; gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

ALLELUIA                                                                       Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Joh. 3, 1-8
Als iemand niet herboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei :
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht
als God niet met hem is.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet wedergeboren wordt
kan hij het Rijk Gods niet zien.”
Nikodémus zei tot Hem :
“Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is ?
Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren
en opnieuw geboren worden ?”
Jezus antwoordde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet geboren wordt uit water en geest
kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.
“Wat geboren is uit het vlees is vlees
en wat geboren is uit de Geest is geest.
“Verwonder u niet dat Ik u zei :
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil ;
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat ;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d