http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Jozef Arbeider

Overweging
Wanneer Jozef overweegt om in stilte te scheiden van Maria, verschijnt een engel hem in zijn droom, en geeft hij Jozef de opdracht om bij Maria te blijven. Hij zal het kind dat zij het leven zal schenken een naam moeten geven. Het gaat bij Jozef dus niet over een plaats die hij toevallig in het leven van Jezus inneemt, maar om een plaats die hij bekleedt in de heilsgeschiedenis. Het is Jozef die geroepen wordt om het kind te behoeden, om het in veiligheid te brengen wanneer het bedreigd wordt, om te voorzien in zijn levensonderhoud. De heilige Jozef kan ons helpen om de rol van de mens in Gods plan te doorgronden.

EERSTE LEZING                                                         Hand. 5, 27-33
Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber
de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester begon hen te ondervragen :
“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in die Naam onderricht te geven ?
“Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
“Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”
Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord :
“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
“De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
“Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël bekering
en kwijtschelding van zonden te schenken.
“Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”
Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede
en besloten hen te doden.

TUSSENZANG                                                      Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 3, 31-36
De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Wie van boven komt
staat boven allen.

“Wie van de aarde is
behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde.
“Wie uit de hemel komt staat boven allen.
“Hij legt getuigenis af van wat hij zag en hoorde,
maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.
“Wie zijn getuigenis wel aanvaardt
bezegelt daarmee dat God waarachtig is.
“Want Hij, die door God gezonden is
spreekt Gods eigen woorden :
zo mateloos schenkt God zijn Geest.
“De Vader heeft de Zoon lief
en heeft Hem alles in handen gegeven.
“Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven.
“Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien,
integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: