http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Bonifatius, b. en mrt.

Overweging
In Jeruzalem ontstaat tumult rond Paulus. Hij wordt gevangen gezet en voor het Sanhedrin gebracht. Twee zaken zijn hier van groot belang. Zoals destijds met Gamaliël was het Sanhedrin nu ook verdeeld tussen Farizeeën (die de verrijzenis aanvaarden) en Sadduceeën (die dit loochenen). Paulus weet handig gebruik te maken van die verdeeldheid. Maar er is meer. Zoals destijds voor de rechterstoel van Gallio in Korinthe, onderlijnt Lucas dat het christendom niet gevaarlijk is voor het Romeins staatsbestel. Het lijkt alsof Lucas de Romeinse machhebbers gerust wil stellen: wat zich tussen joden en christenen afspeelt is geen zaak voor Romeinse rechtbanken.

EERSTE LEZING                                                   Hand. 22, 30; 3, 6-11
Gij zult voor mijn zaak getuigen in Rome.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen
en gaf bevel
dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen.
Daarna liet hij Paulus erheen brengen
en voor hen plaats nemen.
Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën
en ten dele uit Farizeeën bestond,
riep Paulus nu in het Sanhedrin uit :
“Mannen broeders,
ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
“Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”
Toen hij dit gezegd had
ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën beide aannemen.
Zo ontstond er groot tumult
en enige Schriftgeleerden van de partij der Farizeeën
verzekerden met grote heftigheid :
“We vinden niets verkeerds in deze man !
“Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft ?”
Daar de onenigheid nog erger werd
en daar de bevelhebber begon te vrezen
dat zij Paulus zouden verscheuren,
gelastte hij de soldaten naar beneden te komen
om hem haastig uit hun midden weg te halen
en naar de kazerne te brengen.
In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak :
“Houd goede moed;
want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zult ge het ook in Rome moeten doen.”

TUSSENZANG                                                 Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

 Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

 

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij. 

 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                                                                      Joh 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Joh. 17,20-26
Dat zij volmaakt één zijn !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

in die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad :
“Heilige Vader,
niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U :
dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
“Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn :
“Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
“Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
voor de grondvesting van de wereld;
“Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
“Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: