http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Norbertus

Overweging
Het is een merkwaardige vraag, de drievoudige vraag aan Petrus. Ze herinnert duidelijk aan diens drievoudige verloochening. Merkwaardiger is nog het drievoudig antwoord: Petrus heeft alle zelfzekerheid opgegeven. Uiteindelijk krijgt hij de taak die Jezus zelf opgenomen had: herder te zijn van de schapen. Hij neemt die taak over, en als we de vergelijking van de Goede Herder begrijpen, dan weten we dat dit geen opdracht is om te heersen, maar om te hoeden, te leiden, te verzorgen, bij naam te kennen. Is dat niet de taak van elke mens ? Hoe vul ik deze taak in, in mijn dagelijks leven ?

EERSTE  LEZING                                                       Hand. 25, 13-21
Jezus is dood, aldus Festus, maar Paulus beweert dat Hij leeft.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike in Caesarea
en maakten hun opwachting bij Festus.
Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde
legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor
met de woorden :
“Felix heeft hier een gevangene achtergelaten
tegen wie de hogepriesters en de oudsten van de Joden
een aanklacht hebben ingediend
toen ik in Jeruzalem was,
met het verzoek hem te veroordelen.
“Ik heb hun te verstaan gegeven,
dat de Romeinen niet gewoon zijn
iemand bij wijze van gunst uit te leveren,
voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan
en gelegenheid gekregen heeft
zich tegen de aanklacht te verdedigen.
“Zij kwamen dus hier heen
en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtzitting gehouden
en heb ik de man laten voorleiden.
“Toen de aanklagers om hem heen stonden,
brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden
waar ik op gerekend had.
“Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem
op het gebied van hun eigen geloof
en over een zekere Jezus,
die dood is,
maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft.
“Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist,
heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan
om daar in deze zaak terecht te staan.
“Maar Paulus is in hoger beroep gegaan
en wilde daarom tot de uitspraak van Zijne Majesteit
in bewaring gehouden worden.
“Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden
totdat ik hem naar de keizer kan zenden.”

TUSSENZANG                                          Ps. 10(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver drijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

ALLELUIA                                                                 Mt. 28, 1 en 20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen ;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Joh. 21, 15-19
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen,
zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus :
“Simon, zoon van Johannes,
hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben ?”
Hij antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem :
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam :
“Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief ?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg :
Hebt ge Mij lief ? en hij zeide Hem :
“Heer, Gij weet alles ; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei jezus hem :
“Weid mijn schapen.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Toen ge jong waart,
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor hij God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem :
“Volg Mij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: