http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag Z.Edward Poppe, pr.

Overweging
Jezus geeft gestalte aan het jawoord van God aan de mensen. Dat is ook de zending van de apostelen en van de kerk. Om van dat jawoord doordrongen te worden, ontvangen gelovigen de Geest van God, die hen steeds meer verbindt met Jezus. Zo worden zij het zout dat de aarde bewaart voor bederf en ondergang. En door hun geloof stralen zij licht uit voor wie in duisternis en uitzichtloosheid zitten. In dat licht wordt vooral Gods goedheid zichtbaar. Daarom bidt de psalmist: Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer (Ps. 119, 135). Ook ons aangezicht zal dan het jawoord van God uitstralen. 

EERSTE LEZING                                                                      1 Kon. 17, 7-16
De pot met meel raakte niet leeg
naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen
droogde de beek uit waar Elia zich ophield,
want het had op de aarde niet meer geregend.
Toen kwam het woord van de Heer tot Elia :
“Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen ;
Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen.”
Hij vertrok dus naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep tot haar :
“Wees zo goed en haal in uw kruik een beetje water voor mij ;
ik zou graag wat drinken.”
Toen zij het ging halen, riep hij haar na :
“Wees zo goed en breng ook een stuk brood mee.”
De vrouw antwoordde:
“Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer ;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de kruik.
“Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken ;
daarna wacht ons de dood”
Elia antwoordde :
“Vrees niet, ga naar huis
en doe wat u van plan zijt,
maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij
en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
“Want – zo zegt de Heer, de God van Israël –
de pot met meel raakt niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
totdat de Heer het weer laat regenen.”
Toen ging zij heen en deed wat Elia gezegd had,
en dag aan dag hadden zij te eten,
hij, zij en haar gezin.
De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

TUSSENZANG                                                         Ps. 4, 2-3, 4-5, 7-8

Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed !
Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten,
hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog ?

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt :
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.
Vreest Hem en hoedt u voor zonde,
wat ge bedenkt in doorwaakte nachten
spreekt het niet uit.

Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld,
meer dan een rijke oogst mij kan geven;
Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen.

ALLELUIA                                                                 Ps 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Mt. 5, 13-16
Gij zijt het licht der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij zijt het zout der aarde.
“Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten ?
“Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
“Gij zijt het licht der wereld.
“Een stad kan niet verborgen blijven
al ze boven op een berg ligt !
“Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op een standaard
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
“Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: