http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag Sacramentsdag

Overweging
De eerste christenen wisten dat dit verhaal beluisterd moest worden in eenklank met de vele oudtestamentische beelden van de rijke, overvloedige, van de beste spijzen voorziene maaltijd, waartoe God zijn mensen in de messiaanse tijd uitnodigt. Jezus met zijn leerlingen op het bruiloftsdiner te Kana; Jezus te gast bij Zacheus; Jezus’ laatste avondmaal met zijn leerlingen; de maaltijd met de twee leerlingen in Emmaüs; het brood en de vis die Jezus voor zijn leerlingen bereidt: verhalen die spreken in gelijkaardige beelden en bewoordingen over de liefdevolle genegenheid en zorg die Jezus heeft voor het volk en voor zijn leerlingen. Brood en wijn worden dé symbolen van die menslievendheid en genezende liefde van de Heer.

EERSTE  LEZING                                                     Deut. 8, 2-3.14b-16a
Hij gaf u voedsel dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:

“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar,
die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken.
“Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen;
Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet.
“Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden,
maar u ook het manna te eten gegeven,
dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
“Hij wilde u daardoor laten beseffen,
dat de mens niet leeft van voedsel alleen,
maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
“Denk aan de Heer, uw God,
die u uit Egypte,
dat land van slavernij, heeft geleid;
de Heer
die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid,
vol giftige slangen en schorpioenen,
door dat dorstige land zonder water;
die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen;
die u in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien”

Antwoordpsalm                                               Ps. 147 B (147), 12-13, 14-15, 19-20

Keervers
Loof de Heer, Jeruzalem.

Loof de heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw kinderen heeft Hij gezegend in u.

Hij laat u in vrede uw land bewonen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.

TWEEDE  LEZING                                                      1 Kor. 10, 16-17
Eén brood, één lichaam ofschoon wij velen zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus ?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus ?
Omdat het brood één is,
vormen wij allen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Vers voor het evangelie                                                 Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Joh. 6, 51-58
Mijn vlees
is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte der joden:

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees
ten bate van het leven van de wereld.”

De joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”

Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag
“want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d