Vrijdag in de elfde week

 

Overweging
Onophoudelijk en op velerlei wijze blijft Jezus hameren op onthechting en soberheid. We mogen niet vasthouden aan vluchtige rijkdom en geluk, maar onze schat in de hemel zoeken. Een schat is iets van zeer veel waarde, iets waarover we waakzaam zijn en waar we meer dan aan andere dingen hechten. Waar die schat is, daar is ook ons hart. Betekent dit dat we onze verlangens naar aardse dingen, onze wensen en dromen moeten opgeven ? Helemaal niet. We moeten ze alleen de juiste plaats geven, en dat kunnen we pas wanneer we nagaan welke schat ons het meest aan het hart ligt.

EERSTE  LEZING                                         II Kon. II, 1-4. 9-18.20
Men zalfde Joas tot koning en allen riepen : Leve de koning !

Uit het tweede Boek der Koningen

Toen Atalja, de moeder van koning Achazja,
bemerkte dat haar zoon dood was,
bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven.
Maar Joas, een zoon van koning Achazja,
werd door Joseba,
de dochter van koning Joram en zuster van Achazja,
heimelijk tussen de koningszonen
die zouden gedood worden, uitgehaald.
Zij hield hem met zijn voedster
op de slaapzaal voor Atalja verborgen ;
zo bleef hij gespaard.
Hij bleef zes jaar lang bij haar verborgen
in de tempel van de Heer,
terwijl Atalja over het land regeerde.
In het zevende jaar ontbood de priester Jojada
de honderdmannen van de Kariërs en van de lijfwacht.
Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer.
Toen toonde hij hun de zoon van de koning.

De honderdmannen
voerden de bevelen van de priester Jojada nauwkeurig uit.
Ieder nam zijn mannen mee,
zowel degenen die op sabbat moesten aantreden
als degenen die op sabbat moesten inrukken,
en meldde zich bij de priester Jojada.
deze gaf aan de honderdmannen
de lansen en schilden van koning David
die in de tempel van de Heer bewaard werden.
De lijfwacht stelde zich man aan man op
met de wapens in de hand,
van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel,
naar het altaar en het gebouw gekeerd,
aldus een kring vormend.
Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten,
zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over,
verhief hem tot koning en zalfde hem.
De soldaten klapten in de handen en riepen :
“Leve de koning.”
Toen Atalja het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk
in de tempel van de Heer,
begaf zij zich daarheen.
En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan,
omringd door de bevelhebbers en de trompetters
en door al het volk van het land
dat juichte en op de trompet blies.
Toen scheurde Atalja haar kleren en riep :
“Verraad ! Verraad !”
Daarop gaf de priester Jojada
aan de honderdmannen,
de commandanten van het leger, het bevel :
“Leidt haar buiten het kordon.
“Doodt met het zwaard al wie haar volgt.”
Want de priester had gezegd
dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer.
Zij namen haar gevangen
en toen zij door de Paardenpoort
het koninklijk paleis bereikt hadden,
werd zij daar gedood.
Nu bracht Jojada een verbond tot stand
tussen de Heer, de koning en het volk,
waardoor het weer het volk van de Heer zou worden,
alsmede tussen de koning en het volk.
Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baäl ;
zij sloegen zijn altaren stuk,
verbrijzelden de beelden
en doodden de Baälpriester Mattan voor de altaren.
Maar de priester Jojada
plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer.

het volk van het land verheugde zich
en de stad hield zich rustig.
Atalja had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood.

TUSSENZANG                                Ps. 132(131), 11, 12, 13-14, 17-18

God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht ;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

ALLELUIA                                                      Ps. 25(4), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 6, 19-23
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen ;
maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

“De lamp van het lichaam is het oog.
“Wanneer dus uw oog helder is
zal heel uw lichaam verlicht zijn.
“Is echter uw oog slecht,
dan is heel uw lichaam duister.
“Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is,
hoe erg zal dan de duisternis zijn !”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: