http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Kerkwijdingsfeest van de kathedraal

Openingswoord
De heilsgeschiedenis leert ons dat God de mens roept
als een volk waarmee Hij een verbond wil sluiten.
In onze geloofsgemeenschap brengen we dat tot uitdrukking
door onze verbondenheid met onze bisschop en ons bisdom.
Het jaarlijkse kerkwijdingsfeest van onze kathedraal is een gelegenheid
om ons over ons kerk-zijn te bezinnen
en te bidden voor allen die meewerken
om de gemeenschap op te bouwen
tot eensgezindheid en verbondenheid.

EERSTE LEZING                                             Hos. 2, 16.17b-18.21-22
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Mijn ontrouwe bruid,
weldra lok Ik haar weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat
en spreek Ik tot haar hart.
“Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
zult gij tot Mij roepen : Mijn man !
“Nooit roept gij Mij dan meer toe : Mijn Baäl !
“Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw :
dan zult gij de Heer leren kennen.”

TUSSENZANG                                  Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

ALLELUIA                                                          Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 9, 18-26
Mijn dochter is zo juist gestorven :

maar kom en zij zal weer levend worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak
kwam er een overste naar Hem toe,
wierp zich voor Hem neer en zei :
“Mijn dochter is zo juist gestorven :
maar kom haar de hand opleggen
dan zal zij weer levend worden”
Jezus stond op en ging met hem mee,
vergezeld van zijn leerlingen.
Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw
die al twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed,
en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf :
“Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken
zal ik genezen zijn.”
Maar Jezus keerde zich om,
en toen Hij haar zag sprak Hij :
“Heb goede moed dochter,
uw geloof heeft u genezen.”
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.
Toen Jezus in het huis van de overste kwam
en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag
sprak Hij:
“Gaat heen,
want het meisje is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Toen al dat volk buitengezet was,
trad Hij naderbij,
greep haar hand
en het meisje stond op.
Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d