Donderdag H. Maximilianus Kolbe, pr. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Niemand in de wereld is in staat de waarheid te veranderen. Wat we kunnen doen en moeten doen is streven naar deze waarheid, en haar dienen wanneer wij haar hebben gevonden. Want de werkelijke strijd is de innerlijke strijd. Los van bezettingslegers en de verschrikkingen van de vernietigingskampen bestaan er twee onverenigbare vijandelijke krachten in de diepte van iedere ziel: goed en kwaad, zonde en liefde. En wat betekenen de overwinningen op het slagveld wanneer we onszelf laten verslagen door de vijand in ons diepste binnenste ?’
(Maximiliaan Kolbe)

EERSTE LEZING                                                         Ez. 12,1-12
Ga bij dag voor aller ogen in ballingschap.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
gij woont te midden van een weerspannig volk,
dat ogen heeft om te zien maar niet ziet,
en oren om te horen maar niet hoort ;
het is nu eenmaal een weerspannig volk.
“Mensenkind,
pak bij elkaar zoveel als een balling mee kan nemen
en ga bij dag voor aller ogen in ballingschap.
“Voor hun ogen
moet gij uit uw woonplaats wegtrekken naar elders ;
misschien komen ze dan tot het inzicht
dat ze een weerspannig volk zijn.
“Breng de bagage voor uw ballingschap
overdag onder hun ogen naar buiten, en vertrek voor hun ogen
tegen het vallen van de avond, als een balling.
“Maak onder hun ogen een gat in de muur
en stap daar doorheen.
“Ge moet uw bagage onder hun ogen op uw schouders laden
en in het donker vertrekken ;
ge moet uw gezicht bedekken zodat ge de grond niet kunt zien,
want Ik maak u tot een teken voor het volk van Israël.”
Ik deed zoals mij bevolen was :
ik bracht de bagage die ik als balling nodig had, naar buiten,
en tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur ;
in het donker laadde ik voor hun ogen
de bagage op mijn schouders en vertrok.
De volgende morgen
werd het woord van de Heer tot mij gericht :
“Mensenkind,
heeft het volk van Israël,
dat weerspannige volk, u niet gevraagd :
Wat doet ge ?
“Zeg tot hen : Zo spreekt God, de Heer :
Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem
en voor heel het volk van Israël dat daar woont.
“Zeg tot hen :
Ik ben voor u een teken ;
zoals ik gedaan heb, zo zal ook met u gebeuren :
in ballingschap, in gevangenschap zult ge gaan.
“Uw vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouders laden
en de stad verlaten ;
men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten ;
hij zal zijn gezicht bedekken,
omdat hij deze grond met eigen ogen niet zal weerzien.”

TUSSENZANG                                     Ps. 78(77), 56-57, 58-59, 61-62

Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan !

Zij beproefden en tartten God weer
en wilden zijn wetten niet onderhouden.
Zoals hun vaderen dwaalden zij af
als pijlen van onbetrouwbare bogen.

Met offerhoogten tergden zij Hem
en wekten zijn naijver op met hun beelden.
God zag hun gedrag en ontbrandde in woede,
wierp Israël ruw van zich af.

Zijn Sterkte liet Hij in ballingschap gaan,
zijn Luister gaf Hij de vijand in handen.
Zijn volk gaf Hij prijs aan het moordende zwaard,
zijn gramschap kwam neer op zijn erfdeel.

ALLELUIA                                                              Ps.27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Mt. 18, 21-19, 1
Niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal

moet gij uw broeder vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem :
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe,
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen
op een koning die rekening en verantwoording
wilde vragen aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen de dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd tienlingen schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat ge schuldig zijt.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer hem roepen en sprak :
Gij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik u kwijtgescholden
omdat ge mij erom gesmeekt hebt.
“Hadt gij dan ook
geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar
zoals ik met u medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
vertrok Hij uit Galilea
en ging naar het Overjordaanse gebied van Judea.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: