http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de eenentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jezus opende in zijn tijd nieuwe horizonten. Dat doet Hij ook voor ons, vandaag. Hij dwingt ons de ramen te openen. Vaak denken we dat alleen in onze moderne samenleving en de Kerk van vandaag waarden en tradities in vraag gesteld worden. Het evangelie van vandaag toont hoe groot de tegenstellingen waren tussen hen die het maximum aan Joodse gebruiken wilden bewaren, en degenen die Jezus’ boodschap concreet wilden maken in hun leven. Hoe staan wij tegenover zulke tegenstellingen?

EERSTE LEZING                                                  II Tess. 2, 1-3a. 14-17
Houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons zijt onderwezen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij moeten u verzoeken
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem
niet zo gauw uw bezinning te verliezen,
en u niet te laten opschrikken
door profetieën, uitspraken of brieven
die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren
dat de dag van de Heer is aangebroken.
Laat u door niemand iets wijsmaken !
God heeft u geroepen
door onze verkondiging van het evangelie,
opdat gij
de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.
Dus, broeders en zusters,
staat vast en houdt u aan de overleveringen
waarin gij door ons zijt onderwezen,
hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
Moge de Heer Jezus Christus zelf,
moge God, onze Vader
die ons zijn liefde heeft betoond, en ons in zijn genade
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,
uw harten bemoedigen
en sterken met alle goeds, in woord en daad.

TUSSENZANG                                                   Ps. 96(95), 10, 11-12,13

Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                                                                Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 23, 23-26
Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn,
maar het gewichtigste van de Wet :
rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw
verwaarloost ge.
“Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.
“Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt !
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon,
maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht.
“Blinde Farizeeën, reinigt eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant van zelf rein.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: