http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De verzen 7, 29-31 bevatten een boodschap voor elke christen. Het aardse is belangrijk, en toch heeft alles een voorlopig karakter. Zó moeten we het dan ook beleven: huwelijk, tegenslag, vreugde, rijkdom, het is relatief. We moeten voortdurend met het aardse omgaan; het kan niet anders. Maar we mogen er nooit in opgaan. De lezing loopt uit op het evangelie dat hetzelfde zegt: evangelische perspectieven keren de aardse waarden om en zetten alles vaak op zijn kop.

EERSTE LEZING                                                 I Kor. 7,25-31
Hebt gij een vrouw getrouwd ? Zoek geen scheiding.
Hebt gij een vrouw verloren ? Zoek geen andere.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer,
maar ik geef mijn mening
als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is.
Ik meen dat het in onze zware tijden
voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is.
Hebt gij een vrouw getrouwd ?
Zoek geen scheiding.
Hebt gij uw vrouw verloren ?
Zoek geen andere.
Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet,
en ook het ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen.
Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals
en dat zou ik u willen besparen.
Ik bedoel dit, broeders en zusters :
de tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben
zijn als hadden zij ze niet ;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd ;
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse ómgaan moeten er niet in ópgaan ;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

TUSSENZANG                                   Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Nu luister, dochter, wees aandachtig.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen
in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

ALLELUIA                                                   cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten
om te zien, hoe groot de hoop is,
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 6, 20-26
Zalig gij die arm zijt, maar wee u, rijken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op,
keek zijn leerlingen aan en sprak :
“Zalig gij die arm zijt,
want aan u behoort het Rijk Gods.
“Zalig die nu honger lijdt,
want gij zult verzadigd worden.
“Zalig die nu weent,
want gij zult lachen.
“Zalig zijt gij
wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,
wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
“Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
“Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
“Maar wee u, rijken,
want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
“Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
“Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
“Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: