http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Naam van Maria

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Kerk viert vandaag de heilige Naam van Maria. Zij is de laatste schakel in de lange rij van mensen waarin God geduldig zijn plan van redding heeft doen groeien. Te midden van een verwarde geschiedenis vol dubbelzinnigheid, ontrouw en geweld, loopt de fijne gouddraad van Gods trouw en genade.

EERSTE  LEZING                                                 I Kor.  9, 16-19.22b-27
Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs
enkelen te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen :
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig !
Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon ;
maar zo is het niet :
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste ?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht aan die prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.

En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
Gij weet het :
de hardlopers in het stadion lopen allen
maar slechts één wint de race.
Loopt zo dat ge wint !
En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen.
Zij doen dat om een vergankelijke krans,
wij om een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet in den blinde,
ik boks niet als een die in de lucht slaat.
Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang
om niet, na anderen gepredikt te hebben zelf te worden verworpen.

TUSSENZANG                                     Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a, 12

Hoe lief is mij uw woning, heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
gelukkig die op U mag steunen,
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Want God de Heer is als een zon en als een schild,
Hij geeft ons zegen en bescherming.

ALLELUIA                                                Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 6, 39-42
Kan soms de ene blinde de andere leiden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor :
“Kan soms de ene blinde de andere leiden ?
“Vallen dan niet beiden in de kuil ?
“De leerling staat niet boven zijn meester ;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog ?
“Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt ?
“Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog ;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: