http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag HH. Koreaanse martelaren

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Verrijzenis is geen terugkeer naar dit aardse leven. Het is een totaal nieuw en ander bestaan, in onvergankelijkheid en heerlijkheid, zoals dat van Christus zelf: ‘Het paasfeest herdenkt de dood, die Emmanuel voor ons heeft ondergaan. Maar het feest dat het eerst op Pasen volgt en dat er in waardigheid niet voor onder doet, is de verrijzenis uit de doden, die het bederf afschudt en ons doet overgaan tot een nieuw leven. Wij hebben immers de oude mens afgelegd en hebben ons bekleed met de nieuwe die Christus is. Weet dus in de eerste schoof, in de eerstelingen van de akker en in de eerste korenaren, Christus zelf te zien als het eerstelingenoffer van de vernieuwde mensheid, dat als een heilige gave aan God de Vader wordt aangeboden.
(Cyrillus van Alexandrië)

EERSTE LEZING                                             I Kor. 15, 35-37.42-49
Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid
verrijst in onvergankelijkheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Iemand zal vragen :
“Hoe verrijzen de doden ?
met wat voor lichaam ?”
Een dwaze vraag !
Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven
voor het tot leven komt,
en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks,
en het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen.
Zo is het ook met de opstanding van de doden ;
wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
verrijst in onvergankelijkheid ;
wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
verrijst in heerlijkheid en kracht.
Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
een geestelijk lichaam verrijst.
Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat,
bestaat er ook een geestelijk lichaam.
In deze zin staat er geschreven :
de eerste mens, Adam werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet eerst ;
het natuurlijke gaat vooraf,
daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards ;
de tweede is uit de hemel.
Zoals die eerste mens van aarde, zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse Mens, zullen alle hemelsen zijn.
En gelijk ,wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens.

TUSSENZANG                                                   Ps. 56(55), 10c-11, 12-13

Ik kan voortgaan voor Gods Aanschijn,
in het licht dat alle levenden verlicht.

Ja, ik weet het, God verlaat mij niet !
Op de Heer en zijn belofte,
op de Heer vertrouw ik zonder vrees ;
hoe zou dan een mens mij deren ?

Wat ik beloofd heb, God, zal ik volbrengen,
U breng ik het offer van mijn lof.
Want door U ben ik de dood ontkomen,
Gij behoedt mijn voeten voor de val.
Daardoor kan ik voortgaan voor Gods Aanschijn
in het licht datb alle levenden verlicht.

ALLELUIA                                                       I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Lc. 8, 4-15
Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
verzamelde zich een grote menigte
en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe.
Toen sprak Hij in een gelijkenis :
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
“En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg ;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
“Een ander gedeelte viel op de rotsgrond ;
het schoot wel op, maar het droogde uit omdat het geen vocht had.
“Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
“Nog een ander gedeelte viel op goede grond ;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde :
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
opdat zij ziende niet zien,
en horende niet begrijpen.
“Welnu, de betekenis van deze gelijkenis is deze :
Het zaad is het woord van God.
“Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
“Maar dan komt de duivel
en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
“Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar ze hebben geen wortel ;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
“Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
“Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: