http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de zesentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
God komt tussen vanuit de storm. Hij geeft een antwoord, maar geen verklaring, geen uitleg, geen oplossing. Het enige antwoord is: ‘Ik ben God. Mijn wegen zijn uw wegen niet’. Job aanvaardt dit en zwijgt onderdanig. Kon het Oude Testament verder gaan dan dit antwoord ? Later zal Jezus op Golgota de schreeuw van Job evenaren en zelfs overtreffen. De totaal onschuldige vraagt om recht. God zal antwoorden op de derde dag. Dat is ons geloof.

EERSTE LEZING                                                    Job 38, 1.12-21 ; 40, 3-5
Hebt gij ooit de dageraad zijn plaats gewezen
of zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee ?

Uit het Boek Job

Toen gebeurde het
dat de Heer vanuit de storm antwoord gaf aan Job en sprak :
“Hebt ge ooit in uw leven de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen
om de uiteinden der aarde te grijpen,
zodat de bozen er afgeschud worden ?
“De aarde verandert van aanblik gelijk leem onder een zegel
en wordt kleurrijk als een kleed.
“Dan wordt aan de bozen het licht ontnomen,
hun opgeheven arm gebroken.
“Zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee
of hebt ge gewandeld
in de onnaspeurbare diepte van de oceaan ?
“Zijn u de poorten van de dood getoond
en hebt ge de poorten der duisternis aanschouwd ?
“Hebt ge enig gedacht over de uiteinden der aarde ?
“Vertel als ge dit alles weet !
“Waar is de weg naar de verblijfplaats van het licht,
en de duisternis, waar heeft die haar plaats,
dat ge ze naar hun gebied kunt brengen,
ze kunt terugleiden op de paden naar hun huis ?
“Ge weet dat toch, want toen waart ge geboren,
en het getal uwer dagen is groot !”
En Job antwoordde en sprak tot de Heer :
“Zie, ik ben te onbeduidend ; wat kan ik U antwoorden ?
“Ik leg mijn hand op mijn mond.
“Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet meer ;
tweemaal, maar verder ga ik niet.”

TUSSENZANG                                      Ps. 139(138), 1-3, 7-8, 9-10, 13-14

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw Gelaat verbergen ?
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk : Gij zijt aanwezig.

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee :
ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

ALLELUIA                                               Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Lc. 10, 13-16
Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Wee u, Chórazin, wee u, Betsaïda !
“Tyrus en Sidon zouden reeds lang, neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaatsgevonden.
“Ja, het lot van Tyrus en Sidon
zal bij het oordeel beter te dragen zijn
dan dat van u.
“En gij, Kafarnaüm
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden ?
“Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
“Wie naar u luistert, luistert naar Mij ;
en wie u verstoot, verstoot Mij.
“Wie Mij verstoot
verstoot Hem die Mij gezonden heeft.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: