http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De eerste lezing is heel belangrijk voor de biografie van Paulus, omdat we uit de eerste hand aanvullingen krijgen bij de meer vage gegevens uit de Handelingen. Men kan hieruit concluderen dat zijn bekering omstreeks 33-34 plaats vond en dat hij missioneerde in Arabië en Damascus zonder onmiddellijke opdracht van de apostelen in Jeruzalem, maar vanuit zijn roeping. Pas drie jaar later ging hij naar Jeruzalem om met Petrus kennis te maken.

EERSTE LEZING                                                    Gal. 1, 13-24
God besloot zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Gij hebt gehoord
hoe ik vroeger als Jood geleefd heb,
hoe ik de kerk van God fel vervolgde
en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst
velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof
in mijn hartstochtelijke ijver
voor de overleveringen van het voorgeslacht.
Maar toen besloot God,
die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen
en mij riep door zijn genade,
zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.
Daarna vertrok ik meteen naar Arabië,
zonder een mens te raadplegen.
Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
Maar ik ben aanstonds vertrokken naar Arabië,
en van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus.

Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem
om met Kefas kennis te maken
en ik ben maar veertien dagen bij hem gebleven.
Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren.
Wat ik schrijf is de zuivere waarheid : God is mijn getuige.
Daarna ben ik naar Syrië en Silicië gegaan
zonder dat de gemeenten van Christus in Judea
mij persoonlijk hadden leren kennen.
Zij wisten alleen van horen zeggen :
“Hij die ons vroeger vervolgde,
verkondigt nu het geloof dat hij eerst wilde uitroeien.”
En zij verheerlijkten God om mij.

TUSSENZANG                                            Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is U niet verborgen.
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.

ALLELUIA                                                       Mt.4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 10, 38-42
Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
-gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: