http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Callistus I, paus en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.” Nieuw in de Galatenbrief is de leer over de rechtvaardiging door het geloof, tegenover de rechtvaardiging door de werken. Dit vinden we nog sterker uitgewerkt in de Romeinenbrief die kort daarop geschreven is. De vrijheid van de Wet geldt niet alleen voor heidenen, maar ook voor joden. De leer uit de Thora wordt hier duidelijk gerelativeerd: een blijvende struikelsteen in de verhouding tussen christenen en joden.

EERSTE LEZING                                            Gal. 5, 1-6
Al dan niet besneden-zijn maakt niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Let op mijn woorden.
Ik, Paulus, zeg u :
als ge u laat besnijden
zal Christus u niets baten.
Nog eens, met alle nadruk :
ieder die zich laat besnijden
is verplicht de hele wet te onderhouden.
Als ge uw heil in de wet zoekt,
dan hebt gij met Christus gebroken,
dan hebt gij Gods genade verbeurd.
Wat ons betreft,
wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof
als het werk van de Geest.
Als wij één zijn met Christus Jezus,
maakt al dan niet besneden-zijn niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof,
zich uitend in liefde.

TUSSENZANG                                  Ps. 119(118), 41, 43, 44, 45, 47, 48

Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen,
uw bijstand, die Gij hebt beloofd.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Uw wet zal ik trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Dan zal ik voortgaan langs brede wegen,
want ik verlang slechts wat Gij beveelt.

Ik vind mijn genoegen in uw geboden,
ik heb ze van harte lief.

Naar uw geboden strek ik mijn handen
en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

ALLELUIA                                                         Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 11, 37-41
Geeft een aalmoes ;
dan is voor u alles rein.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem :
“En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
“Dwazen !
“Heeft Hij die de buitenkant maakte
ook niet de binnenkant gemaakt ?
“Geeft liever wat erin is als aalmoes ;
dan is voor u alles rein.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: