Vrijdag in de dertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In Handelingen 16 wordt de stichting van de christengemeenschap in Filippi beschreven. Wij beginnen nu aan de Filippenzenbrief, een brief aan vrienden. Hij is geschreven in gevangenschap, wellicht vanuit Efeze, omstreeks 55. De stijl is zeer direct. Filippi was een heiden-christelijke gemeente waarmee Paulus de beste betrekkingen had. Van hen aanvaardde hij uitzonderlijk geldelijke steun. Deze lezing bevat een zin die belangrijk is voor alle christenen van alle tijden: ‘leren onderscheiden waar het op aankomt’. Maken wij daar tijd voor ?

EERSTE LEZING                                                    Fil. 1, 1-11
Hij die het goede werk in u begonnen is zal het voltooien
tegen de dag van Christus jezus.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Van Paulus en Timóteüs, dienstknechten van Jezus Christus,
aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi
met hun episkopen en diakens.
Genade voor u en vrede
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Broeders en zusters,
Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk,
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk,
want ik draag u in mijn hart,
u allen die in mijn gevangenschap
bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie
deelt in de genade die mij gegeven wordt.
God weet
hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede :
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

TUSSENZANG                                             Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 5-6

Geweldig is alles wat de Heer verricht.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gef hen het heidense land in bezit.

ALLELUIA                                                       Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit
uw zielen te redden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 14, 1-6
Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt hem eruit trekken,
ook al is het sabbat ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toe Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar
die aan waterzucht leed.
Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en Farizeeën
met de vraag :
“Mag men op sabbat iemand genezen of niet ?”
Maar zij zeiden niets.
Daarop legde Hij zijn hand op hem;
Hij genas hem en liet hem heengaan.
Vervolgens keerde Hij zich tot hen met de woorden ;
“Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt,
hem eruit trekken, ook al is het sabbat ?”
Ze waren niet in staat er iets tegen in te brengen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: