http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Martinus van Tours, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
We hebben vandaag een reeks aanbevelingen die Luther de ‘Haustafeln’ noemde, een familiale code voor mannen en vrouwen van diverse leeftijd. De verzen 4 en 5 lijken wel erg op een aansporing bij het huwelijk, maar vooral de verzen 11-14 zijn merkwaardig. Morgen komen analoge bewoordingen terug: het zou kunnen dat we hier te maken hebben met een fragment uit de oudste doopliturgie.

EERSTE LEZING                                                       Tit. 2, 1-8. 11-14
De genade van God leert ons vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God
en Heiland Jezus Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

Uw taak is het
te verkondigen wat strookt met de gezonde leer.
Bejaarde mannen moeten matig zijn,
ernstig, bezonnen,
gezond in geloof, liefde en volharding.
Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen,
geen kwaad spreken, niet verslaafd zijn aan de wijn.
Zij moeten goede adviezen geven
en de jongere vrouwen leren hun man en kinderen lief te hebben,
verstandig te zijn, kuis, huishoudelijk,
vriendelijk, onderdanig aan hun man ;
dan komt het woord van God niet in opspraak.
Spoor ook de jonge mannen aan om altijd verstandig te zijn.
Geef hun zelf een goed voorbeeld.
laat uw onderricht eerlijk en ernstig zijn,
uw prediking heilzaam en onaanvechtbaar.
Dan weet de tegenstander niets kwaads van ons te zeggen
en komt hij misschien tot andere gedachten.
Want de genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

TUSSENZANG                                Ps. 37(36), 3-4, 18, 23, 27, 29

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

De Heer draagt zorg voor het leven der vromen,
hun erfdeel blijft voor altijd bijeen.
De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.

Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is,
dan moogt ge voor eeuwig hier wonen.
De rechtvaardigen zullen het land bezitten
en het voor altijd bewonen.

ALLELUIA                                                     Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 17, 7-10
Wij zijn onnutte knechten ;
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

in die tijd sprak Jezus :
“Wie van u zal tot de knecht
die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder
bij diens thuiskomst van het land zeggen :
Kom meteen aan tafel en tast toe?
“Zal hij niet eerder zeggen :
Maak mijn maaltijd klaar ;
omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink ;
daarna kun je zelf eten en drinken ?
“Moet hij die knecht soms dankbaar zijn
omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen ?
“Zo is het ook met u :
wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd,
zegt dan : Wij zijn onnutte knechten ;
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: