http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag Octaafdag van Kerstmis Feest van de Moeder Gods

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Een zalig en voorspoedig nieuwjaar!
De God in wie wij geloven, is altijd met ons.
Wat voorbij is leggen wij in zijn handen,
hoopvol kijken wij met Hem vooruit
en wij vragen om zijn zegen over wat komen gaat.
De God van liefde en trouw moge ons allen nabij zijn.
Hij moge ons zijn leven en vreugde schenken
en vrede brengen overal op aarde.
Wij vragen het op voorspraak van Maria,
die wij op deze dag speciaal eren
als de moeder van Jezus, de nieuwe mens,
ons door God gegeven.

EERSTE LEZING                                              Num. 6, 22-27
Zij zullen mijn Naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

Uit het boek Numeri

De Heer sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:

Moge de Heer u zegenen en u behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn !
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken !

“Als zij zo mijn Naam over de Israëlieten uitspreken,
zal Ik hen zegenen”.

Antwoordpsalm                                       Ps. 67(66), 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING                                          Gal. 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet
om ons, slaven van de wet, vrij te maken
zodat wij de rang kregen van kinderen.
En omdat ge kinderen zijt
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar kind
en als kind ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

Vers voor het evangelie                                 Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft god tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
Op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 2, 16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind… En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus christus volgens
Lucas

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden, stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

Toen de acht dagen voorbij waren
en men het kind moest besnijden,
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: