Vrijdag in de tweede week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging in het kader van de gebedsweek
‘Al biddend dringt tot me door dat ik met God verbonden ben, door Hem bemind, in zijn handen, ook als ik op duisternis en weerstand bots. Onthutsend is deze liefde, een bijna niets, een ragfijn draadje door de duisternis. En ik weet dat het mij kan ontglippen als ik dat ene uur verzuim dat mij werd gevraagd te waken ‘om niet in bekoring te vallen’. Daarom geloof ik samen met heel wat spirituele meesters uit andere religieuze tradities van de mensheid dat we moeten volharden in het gebed. Ik moet bidden zonder iets terug te verwachten’.
(Broeder Christian de Chergé, L’invincible espérance)

EERSTE LEZING                                                 Hebr. 8, 6-13

Het verbond waarvan Jezus middelaar is, is veel verhevener.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In feite
is de bediening die Jezus is ten deel gevallen veel verhevener,
evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is
en de beloften waarop het berust.
Was het eerste verbond zonder fout geweest
dan had men niet omgezien naar een tweede.
Maar God laakt hun fouten met deze woorden :
“Er komen dagen, zegt de Heer,
dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten.
“Het zal anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot
toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden,
want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden
en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer.
“En zó zal het verbond zijn
dat Ik met het huis van Israël zal sluiten,
zegt de Heer :
“Mijn wetten prent Ik in hun geest
en Ik grif ze in hun hart :
Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
“Dan zal niemand meer een ander onderrichten
noch zeggen tot zijn broeder : Ken uw Heer.
“Allen zullen ze Mij kennen, van de kleinste tot de grootste.
“Want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven
en hun zonden niet langer gedenken.”
Door te spreken van een nieuw verbond
heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard,
en alles wat oud en bejaard wordt
staat op het punt te verdwijnen.

TUSSENZANG                                      Ps. 85(84), 8, 10, 11-12, 13-14

Trouw en erbarmen gaan elkaar tegemoet.

Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Uw heil is nabij voor hen die U vrezen,
uw Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                    Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 3, 13-19

Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde ; en zij kwamen bij Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus de berg op
en riep tot zich die Hij zelf wilde ;
en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door Hem uitgezonden te worden om te prediken,
met de macht de duivels uit te drijven.
Hij wees dus deze twaalf aan ;
Simon, die Hij de naam Petrus gaf ;
verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs
en Johannes, de broer van Jakobus,
aan wie Hij de naam Boanérges gaf, wat betekent :
zonen van de donder ;
vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs,
Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: