http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag HH. Timoteüs en Titus, bb.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Timoteüs en Titus, medewerkers en reisgezellen van Paulus, vertegenwoordigen de tweede generatie gelovigen. Zij vormen de schakel naar de heiden-christenen. Het offer van Jezus heeft God en mens in een nieuwe verhouding geplaatst: de vrees voor God, die eigen was aan de joodse religie, maakt plaats voor het nieuwe dat Christus mogelijk maakt: een intieme, liefdevolle band tussen de Vader en zijn kinderen – al zijn kinderen. Gelovig of ongelovig, wetend of niet-wetend. Indertijd wekte de missie grote beroering. Daarom nam Paulus Titus mee naar Jeruzalem, om te tonen dat een heiden zich tot het christendom kon bekeren.

EERSTE LEZING                                        Tit. 1, 1-5

Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Van Paulus,
dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus,
om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof
en de kennis van de ware godsdienst,
in de hoop op eeuwig leven.
Reeds lang geleden heeft God die niet liegt, eeuwig leven beloofd
en nu, te zijner tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt
in de verkondiging die mij is toevertrouwd
door een opdracht van God onze Heiland . . .

Paulus aan Titus,
zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof :

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heiland !

Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling
dat gij de organisatie van de kerk zoudt voltooien
door in elke stad presbyters aan te stellen
volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven.

TUSSENZANG                                        Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen,
meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA                                              Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 10, 1-9

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
“blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: