http://kerkengeloof.wordpress.com

Aswoensdag Begin van de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Keert tot Mij terug van ganser harte’: dit zijn de eerste woorden die God tot ons spreekt bij het begin van deze veertigdagentijd, in een taal die ontegensprekelijk de taal van de liefde is. Doorheen de eeuwen heeft de gelovige altijd de neiging gehad om de klemtoon te leggen op de uiterlijke tekenen van het vasten. Reeds de profeten wisten dat het onbelangrijk is: ‘Scheurt uw hart en niet uw kleren’, zegt de profeet Joël vandaag.
Maar hoe moeten we dat begrijpen, hoe doen we dat, ons hart scheuren? Door te luisteren wat in ons leeft. Door innerlijk te gaan leven, door letterlijk stil te vallen en tijd te maken voor de dialoog tussen God en ons hart -want die dialoog is er wel degelijk! De veertigdagentijd is een tijd van verinnerlijking, verstilling, van leven vanuit de diepte van ons hart. Een tijd waarin alles wat we doorgaans doen, zeggen, denken en voelen, kunnen delen met God – maar ook een tijd waarin we God in ons laten doen:

Want God reikt in zijn gerechtigheid en barmhartigheid veel verder dan de som van mijn zonden, overtredingen, fouten, gebreken, vergrijp, misdrijf of schuld. Gods goedheid grijpt dieper en verder in dan wat ik steeds geneigd ben als het meest intieme en verborgene voor mij te houden: mijn schaamte. Juist dan, als ik Hem zo ver toelaat, kan ik gered worden. (B. Standaert in De genade van het gebroken hart, Zacheüs IX,4)

EERSTE LEZING                                                        Joël  2, 12-18

Scheurt uw hart niet uw kleren.

Uit de Profeet Joël

Zo spreekt God de Heer :
“Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
“Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.”
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt
en laat dan zegen achter zich,
een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God !
“Blaast de bazuin op Sion,
kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige bijeenkomst bijeen !
“Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst,
brengt de oudsten samen
en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen ;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
“Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen :
“Spaar uw volk, Heer,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
“Moet men onder de volken zeggen :
Waar blijft hun God ?”
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen
en heeft Hij zijn volk gespaard.

TUSSENZANG                               Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd hebik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

TWEEDE LEZING                                                  II Kor. 5, 20-6, 2

Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
Van Korinte

Broeders en zusters,

Wij zijn gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam :
laat u met God verzoenen !
Hem die geen zonde heeft gekend
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Als Gods medewerkers sporen wij u aan :
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers :
“Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.”
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                      Ps. 51(50), 12a. 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                                                            Mt. 6, 1-6.16-18

Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt er om :
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken ;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader die in de hemel is.
“Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuin het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve ;
en uw Vader die in het verborgene ziet
zal het u vergelden.
“Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen !
“Maar als gij bidt,
ga dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u
en bid tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
“Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen ;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Maar als gij vast,
zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d