http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag na aswoensdag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
Zowel Mozes als Jezus (en ook de antwoordpsalm) spreekt van een fundamentele keuze die elke mens moet maken. Men kiest voor het leven of voor de dood, voor het geluk of voor de ondergang. Het is een fundamentele keuze die elke dag opnieuw moet waargemaakt worden. Ze is nooit af. Leven betekent hier niet langer het gelukkig leven in het land dat u beloofd werd. Het gaat over een leven dat men dagelijks moet prijsgeven, verliezen, verloochenen, om het ware, authentieke leven te winnen over de dood heen. Dat moeten we ook doen wanneer we Jezus willen volgen: zijn weg gaan, de weg van het loslaten, verliezen, zichzelf verloochenen, gekruisigd worden, om doorheen dit alles met Hem naar Pasen toe te gaan.

EERSTE LEZING                                                           Deut. 30, 15-20

Zie, ik houd u vandaag leven en geluk voor.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes nam het woord en sprak tot het volk :
“Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor,
maar ook de dood en het ongeluk.
“Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God,
die ik u heden geef,
als gij de Heer uw God bemint,
zijn wegen gaat en zijn geboden,
voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zult gij leven en talrijk worden
en zal de Heer uw God u zegenen
in het land, dat ge in brezit gaat nemen.
“Maar als uw hart afdwaalt,
als ge niet luistert en u laat verleiden,
zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
dan kondig ik u heden aan,
dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven
op de grond, die ge na de overtocht van de Jordaan
in bezit gaat nemen.
“Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u.
“Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek.
“Kies dan het leven,
dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
door de Heer uw God te beminnen,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
“Want daarvan hangt het af, of gij zult leven
en of gij lang zult wonen op de grond,
die de Heer aan uw vaderen,
aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.”

TUSSENZANG                                                   Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                        Ps. 95(94), 8 ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

EVANGELIE                                                                Lc. 9, 22-25

Wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“De Mensenzoon,
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hij op de derde dag verrijzen.”
Maar tot allen sprak Hij:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: