http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de elfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Moeilijkheden en tegenkanting, onrecht en agressie kunnen enthousiasme en idealisme aantasten, ook in de navolging van Jezus. Inzet en ijver verflauwen dan. Men kan zelfs geneigd zijn om het kwaad met kwaad te beantwoorden. Paulus roept echter op om een tandje bij te steken. Zelf legt hij zich toe op zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, het woord van de waarheid. Daarin ontvangt hij van God de nodige kracht.
Op die manier blijft Paulus een gepast antwoord geven op Gods genade. Zo volgt hij Jezus na, die op het kwaad reageert met een overdaad aan goedheid en vrijgevigheid. Deze houding spreekt van vertrouwen op God en van geloof in zijn krachtige bijstand. Dankbaarheid is haar bron, want: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.(Ps 98, 2)

EERSTE LEZING                                             II Kor. 6, 1-10

Wij proberen ons te gedragen als dienaars van God.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als Gods medewerkers sporen wij u aan :
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers :
“Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.”
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Wij geven niemand enige aanstoot
om ons ambt niet in opspraak te brengen.
In alle omstandigheden
proberen wij ons te gedragen
als dienaars van God
door het standvastig verduren van ontberingen,
nood en ellende :
slagen, gevangenschap, oproer,
oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten.
Onze aanbeveling is :
zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid,
een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf.
Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens.
Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel :
wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken,
de onbekenden die iedereen kent ;
wij sterven maar blijven leven,
wij worden getuchtigd maar niet terechtgesteld ;
wij treuren maar zijn altijd blij ;
wij zijn berooid en maken velen rijk,
haveloos, en de wereld is van ons…

TUSSENZANG                                         Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA                                                   Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 5, 38-42

Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Oog om oog, tand om tand.
“Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,
doch als iemand u op de rechterwang slaat
keert hem dan ook de andere toe.
“En als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleed afnemen,
laat hem dan ook het bovenkleed.
“En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan
gaat er twee met hem.
“Geeft aan wie u vraagt
en wendt u niet af als iemand van u lenen wil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: