http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de elfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus wordt bezield door een heilige ijver om mensen dichter bij Jezus Christus te brengen. Zijn belangeloze inzet waarborgt de echtheid van zijn dienstwerk. Het is Paulus immers alleen te doen om de waarheid van Christus uit liefde voor de mensen. Want: geweldig is alles wat Hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat (Ps 111,2). Ook Jezus zelf staat geheel belangeloos op de Vader gericht. Opdat ook wij zouden groeien in belangeloos vertrouwen op God, leert Jezus ons met zijn woorden te bidden. In het Onze Vader stemt men zich allereerst af op wat God aanbelangt: zijn heilige Naam, zijn wil, zijn rijk. Daarna vraagt men dat niets ons van de Vader zou scheiden: geen nood, geen schuld, geen kwaad. Want in de relatie met God en met de medemens, is de verleiding tot eigenbelang nooit ver weg.

EERSTE LEZING                                          II Kor. 11, 1-11

Het evangelie van God heb ik u om niet verkondigd.

Uit de twee brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als gij maar een weinig dwaasheid
van mij zoudt willen verdragen !
Maar dat wilt gij wel.
Gij weet toch
dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is.
Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd
om u als ongerepte maagd tot Hem te voeren.
Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden
zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen,
en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus.
Als de eerste de beste een andere Jezus predikt
dan wij gepredikt hebben,
of u een andere geest of een ander evangelie brengt
dan gij van ons hebt aanvaard,
laat gij het u rustig aanpraten.
Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen !
Al ben ik dan onbedreven in het spreken,
kennis der waarheid heb ik genoeg
zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond.
Of heb ik er verkeerd aan gedaan
dat ik om u te verheffen mijzelf vernederde ?
Was het een zonde
u het evangelie van God om niet te verkondigen ?
Andere gemeenten heb ik gebrandschat
en van hen ondersteuning aangenomen
om u van dienst te kunnen zijn.
En toen ik bij u was en gebrek kreeg
ben ik niemand lastig gevallen.
De broeders die uit Macedonië kwamen
hebben in al mijn behoeften voorzien.
In elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn.
En dat zal ook zo blijven.
Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is :
ik zal mij die roem niet laten ontnemen
in heel het land van Achaïa.
Waarom?
Omdat ik u niet liefheb ?
God weet wel beter.

TUSSENZANG                                   Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 7-8

Het werk van uw handen
is goed en betrouwbaar, Heer.
of : Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

ALLELUIA                                                  Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt,
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd ;
uw Rijk kome,
uw wil geschiedde
op aarde zoals in de hemel.
“Geef ons heden ons dagelijks brood.
“En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
“En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: