Zaterdag H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Dit beroemd tafereel vormt een hoogtepunt in de belofte van nakomelingschap. “Over één jaar kom ik bij u terug; dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben”. De religieuze betekenis van dit verhaal (zoals ook van het vervolg) is zeer diep. De relatie van Abraham met God is intiem. Abraham is loyaal en vol eerboied, maar kan zich toch bemerkingen (Gn 18) tegenover God veroorloven. Er is een dialectiek van autonomie en gehoorzaamheid die overal in de godsdienst van Israël zal naklinken.

EERSTE LEZING                                                  Gen. 18, 1-15

Is er voor God iets te moeilijk ?
Als ik bij u terugkom zal Sara een zoon hebben.

Uit het Boek Genesis

Eens verscheen de Heer bij de eik van Mamre aan Abraham,
terwijl deze op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
Abraham sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe ;
hij boog diep en zei :
“Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan.
“Ik zal water laten brengen ;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
“Ik zal brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis ;
ge zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.”
Zij zeiden : “Heel graag.”
Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei :
“Neem gauw drie maten fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.”
Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht
om het snel klaar te maken.
Toen bracht hij hun kaas en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor.
Terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
Toen vroegen ze hem :
“Waar is Sara, uw vrouw ?”
Abraham antwoordde :
“Daar, in de tent.”
Toen zei de bezoeker :
“Over een jaar kom ik weer bij u terug ;
dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.”
Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem.
Nu waren Abraham en Sara oud en bejaard,
en Sara ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen.
Daarom moest Sara bij zichzelf lachen,
want zij dacht :
Zal ik dan nog liefde genieten,
nu ik verwelkt ben en ook mijn heer al oud is ?
Maar de heer zei tot Abraham :
“Waarom lacht Sara en vraagt zij zich af :
Zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen ?
“Is er voor God dan iets te moeilijk ?
“Over een jaar, precies op deze tijd,
kom ik bij u terug,
en dan zal Sara een zoon hebben.”
Toen zei Sara :
“Ik heb niet gelachen,”
want zij was bang geworden.
Maar hij zei :
“Jawel, ge hebt gelachen !”

TUSSENZANG                                      Lc. 1, 46-47, 48-49, 50, 53, 54-55

De Heer trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zij milde erbarming indachtig ;

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

ALLELUIA                                                         1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 8, 5-17

Velen zullen komen uit het oosten en het westen
en met Abraham, Isaäk en Jakob aanzitten in het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : ga, en hij gaat ;
en tot een ander : kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar, Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten nin het Rijk der hemelen ;
maar de kinderen van het Rijk
zullen buitengeworpen worden in de duisternis ;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”
En tot de honderdman sprak Jezus :
“Ga :
zoals gij geloofd hebt geschiede u.”
Enop datzelfde ogenblik werd de knecht gezond.

Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was
vond Hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen.
Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts ;
zij stond op en bediende Hem.

Toen de avond gevallen was
bracht men veel bezetenen bij Hem ;
Hij dreef door een woord de geesten uit,
en alle zieken genas Hij, opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeet Jesaja gezegd was :
Hij heeft onze zwakheden weggenomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: