http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Camillus de Lellis, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het boek Exodus bevat een diepe symboliek (met soms ironische toespelingen). Zo is het niet toevallig dat de Farao alle Israëlietische jongetjes wil verdrinken, dat uitgerekend zijn eigen dochter Mozes uit het water haalt, en dat later het leger van de Farao bij de achtervolging van die man zal verdrinken. Ook het ‘riet’ dat Mzes redt, en de rietzee waar de Israëlieten gered worden zijn typisch. De naam van Mozes zelf helpt om die symboliek te benadrukken. ‘Ik heb hem uit het water gered’. Het hele volk zal trouwens ‘doorheen het water gered worden.’

EERSTE LEZING                                              Ex. 2, 1-15a

Men noemde het kind Mozes,
omdat hij uit het water was gered.
Toen hij opgegroeid was ging hij naar zijn broeders.

Uit het Boek Exodus

In die dagen nam een zeker iemand uit de stam Levi
een meisje uit die stam tot vrouw.
De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld.
Toen zij zag hoe mooi het kind was,
hield zij het drie maanden lang verborgen.
Maar toen zij geen kans meer zag
hem nog langer verborgen te houden,
nam zij een mandje van riet,
streek het dicht met asfalt en pek en legde het kind erin.
Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl.
Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op,
om te zien wat er zou gebeuren.
Nu begaf de dochter van Farao zich naar de Nijl om te baden,
terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen
langs de oever van de rivier.
Ineens zag zij het mandje tussen het riet
en stuurde haar slavin om het te halen.
Zij maakte het open, keek, en daar lag een schreiend jongetje.
Vol medelijden riep zij :
“Natuurlijk een Hebreeuws kind!”
Toen kwam de zuster van het kind
aan de dochter van Farao vragen :
“Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken,
om het kind voor u te voeden ?”
De dochter van Farao antwoordde : “Ja, doe dat.”
Het meisje snelde weg en haalde de moeder van het kind.
De dochter van Farao beval haar :
“Neem dit kind mee en voed het voor mij ;
ik zal u er persoonlijk voor belonen.”
Toen nam de vrouw het kind mee en voedde het.
En toen het kind opgegroeid was,
bracht zij het terug naar de dochter van Farao.
Deze nam hem als haar eigen zoon aan.
Zij noemde hem Mozes, want, zo zei ze,
ik heb hem uit het water getrokken.
Toen Mozes opgegroeid was ging hij eens naar zijn broeders
en was getuige van hun dwangarbeid.
Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreeër neersloeg,
een van zijn broeders.
Hij keek naar alle kanten en toen hij zag
dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar neer
en verborg hem onder het zand.
De dag daarop ging hij weer uit
en zag twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten.
Hij vroeg aan degene die ongelijk had :
“Waarom sla jij je kameraad ?”
De man antwoordde :
“Wie heeft u als heer en rechter over ons aangesteld ?
“Zijt u soms van plan mij ook te doden,
net als die Egyptenaar?”
Toen werd Mozes bang en dacht :
Het is dus toch bekend geworden.
Ook Farao hoorde van het gebeurde
en was er sindsdien op uit, Mozes te doden.
Maar Mozes wist aan Farao te ontkomen
en week uit naar Midjan.

TUSSENZANG                                      Ps. 69(68), 3, 14, 30-31, 33-34

Ziet toe, geringen, en west verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.

Diep zink ik weg in de modder,
mijn voet vindt geen vaste grond.
Ik ga in de golven onder,
de stroom sleurt mij weerloos mee.

Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA                                                       Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 11, 20-24

Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen begon Jezus
de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd,
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden.
“Wee u, Chórazin ; wee u, Betsaïda !
“Tyrus en Sidon
zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaats gevonden.
“Ja, Ik zeg u :
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.
“En gij, Kafarnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden ?
“Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
“Als in Sodom
de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied,
het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
“Toch, Ik zeg u :
Het lot van het land van Sodom
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: