Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De eerste lezing moet men begrijpen vanuit de geschiedenis van Israël. Die geschiedenis was aanvankelijk een triomfantelijke tocht vanaf de zwervende aartsvaders, over de slavernij in Egypte, naar de uittocht, de verovering van Kanaän en het hoogtepunt van de monarchie. daarna begon het verval en uiteindelijk bleef er niets over: noch stad, noch tempel, noch koning, noch monarchie. erger kon niet voor een rijk dat eeuwig zou duren. In die context staat het gebed van Azarja. Vandaag bidden we het in naam van alle mensen in diepste nood.

EERSTE LEZING                                     Dan. 3, 25.34-43

Laat ons bij u gehoor vinden vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen
verrichtte Azarja staande dit gebed :
“Terwille van uw naam : verstoot ons toch niet voor goed
en verbreek niet uw verbond,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug
terwille van Abraham, uw vriend, terwille van Isaäk, uw dienaar,
en van Israël, uw heilige.
“Aan hen hebt Gij beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken
als sterren aan de hemel
en de zandkorrels aan het strand der zee.
“Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden
van alle volkeren op aarde
en nergens ter wereld hebben wij nog iets te betekenen
vanwege onze zonden.
“Wij hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider,
geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk,
zelfs geen heilige plaats waar wij U kunnen offeren
om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren.
“Maar laat ons bij U gehoor vinden
vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.
“Moge vandaag ons offer bestaan
in volmaakte aanhankelijkheid aan U
en moge het U evenzeer behagen
als kwamen we met brandoffers van rammen en stieren
en met tienduizenden vette lammeren,
want geen smaad treft hen die op U vertrouwen.
“Thans volgen wij U van ganser harte ;
wij eerbiedigen U en zoeken U.
“Laat ons toch niet te schande worden,
maar handel met ons naar uw goedheid
en naar uw grote barmhartigheid.
“Red ons op uw wonderbare wijze
en verheerlijk, Heer, uw naam.”

TUSSENZANG                                     Ps. 25(24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Gedenk uw barmhartigheid, Heer.

Wijs mij uw wegen , Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                          Joël 2, 12-13

Bekeert u tot Mij met heel uw hart, spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.

EVANGELIE                                                Mt. 18, 21-35

Wie zijn broeder niet van harte vergiffenis schenkt, hem zal ook de Vader niet vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem:
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen
aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat je schuldig bent.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer hem roepen en sprak :
Jij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik je kwijtgescholden
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
“Had jij dan ook
geen medelijden moeten hebben met je mededienaar
zoals ik met jou medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.