Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Waar haalden de eerste christelijke martelaren de kracht om het hoofd te bieden aan vervolging en bedreiging, en te komen tot de gave vanzichzelf?
Het antwoord is eenvoudig: uit hun band met God, uit hun gemeenschap met Christus, uit de overweging dat Gods heilshandelen zijn hoogtepunt bereikte in Jezus Christus. Heel waarschijnlijk zal de Heer van ons niet vragen dat wij ons bloed vergieten, omdat we het christelijk geloof belijden. We zullen echter wel op een of andere manier tegenspraak ondervinden, of kritiek krijgen. Dan zal de Heer ons vragen om ons niet te laten verlammen, maar om op te staan en van zijn liefde te getuigen.

EERSTE LEZING                                                         Am. 7, 10-17

Trek als profeet naar mijn volk israël.

Uit de profeet Amos

In die dagen stuurde Amasja, de priester van betel,
aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap :
“Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een komplot tegen u ;
het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
“Want hij, Amos, zegt :
Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja :
“Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt !
“Verwdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren !
“Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord :
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
“Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft :
Trek als profeet naar mijn volk Israël.
“Daarom, luister naar het woord van de Heer.
“Gij zegt wel :
Je mag tegen Israël niet profeteren,
tegen het huis Israël niet schuimbekken.
“Maar de Heer zegt :
Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden ;
zelf zult gij op onreine grond moeten sterven
en Israël wordt van zijn grond verbannen.”

TUSSENZANG                                             Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA                                                        1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 9, 1-8

De menigte verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag zeide Hij tot de lamme :
“Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf :
“Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei :
“Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven, of :
Sta op en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
-en nu sprak Hij tot de lamme :-
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

T