Woensdag – H. Apollinaris, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

We horen het roepingsverhaal van de profeet Jeremia. Het kan als model dienen voor ons allemaal. God neemt het initiatief, niet de mens. Ondanks weerstand, weigering en zwakheid van de mens blijft God zijn liefde aanbieden. Hij houdt nooit op zichzelf te geven, het zaad uit te strooien. Want Hij weet dat er altijd een goed stukje grond is dat daarvoor ontvankelijk is. Soms vraagt het veel tijd om de eigen roeping te ontdekken. Geven wij gehoor aan zijn roepstem?

EERSTE LEZING                                    Jer. 1, 1. 4-10

Als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.

Begin van de Profeet Jeremia

De woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia,
een priester uit Anatot in Benjamin.
Het woord van de Heer kwam tot mij :
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit,
voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij,
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.”
Ik zei :
“Ach, Heer, mijn God, ik kan niet spreken,
ik ben veel te jong.”
Maar de Heer antwoordde :
“Zeg niet, ik ben veel te jong !
“Naar iedereen tot wie Ik u zend, moet gij gaan
en alles wat Ik u opdraag, moet ge hen zeggen.
“Wees niet bang voor hen,
want Ik ben bij u om u te redden”,
zo luidt de godsspraak van de Heer.
De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan
en sprak tot mij :
“Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond.
“Ik stel u heden aan
over volken en over koninkrijken,
om ze uit te rukken en af te breken,
om ze te vernielen en te verwoesten,
om ze op te bouwen en te planten”.

TUSSENZANG                 Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab, 17

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats ;
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

ALLELUIA                                                             Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                    Mt. 13,1-9

De opbrengst van het zaad
dat viel op goede grond was honderdvoudig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten
en zat aan de oever van het meer.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zo talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
“Eens – zo begon Hij –
ging een zaaier uit om te zaaien.
“Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
“Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
“Toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
“Weer een ander gedeelte viel onder de distels
en deze schoten op, zodat het verstikte.
“Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op :
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
“Wie oren heeft, hij luistere.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: