Maandag – H. Alfonsus Maria de’ Liguori, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het zijn de jaren net voor de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Een ware en een valse profeet staan tegenover elkaar. De eerste praat de mensen naar de mond, de tweede verzet zich tegen  zoveel bedrog. In het evangelie lezen we hoe Jezus zich afzondert om te bidden, beseffend dat het volk hem niet zozeer aanziet als Gods Zoon, ‘uit de hemel neergedaald en mens geworden’, maar als een politiek Messias die absoluut tot koning moet gekroond worden’. Maar net zoals in Jeremia’s tijd weigert Jezus de mensen naar de mond te praten. Ook bij Hem geldt dat redding er alleen komt wanneer we geloof bezitten; wanneer we onze zwakheid en zondigheid erkennen. Wat verhindert mijn hart soms om de sprong naar Jezus te maken?

EERSTE LEZING                                      Jer. 28,1-17

Chananja, de Heer heeft u niet gezonden.
Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.

Uit de Profeet Jeremia

Toen Sidkia pas koning van Juda was,
in de vijfde maand van het vierde jaar,
zei de profeet Chananja, zoon van Azzur uit Gibeon,
in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk,
in de tempel tot mij :
“Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God :
Ik breek het juk van de koning van Babel.
“Binnen twee jaar breng Ik al de schatten
die koning Nebukadnessar van Babel
uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug.
“Ook Jekolja, zoon van Jojakin, de koning van Juda,
en alle ballingen van Juda breng Ik uit Babel
naar deze plaats terug
– luidt de godsspraak van de Heer – ;
want Ik breek het juk van de koning van Babel.”
Toen richtte de profeet Jeremia zich
in tegenwoordigheid van de priesters
en van allen die zich in de tempel van de Heer bevonden,
tot de profeet Chananja, en zei :
“Ja, moge de Heer dat doen.
“Moge Hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan
en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen.
“Maar luister nu ook eens
naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen.
“De profeten die mij en u zijn voorafgegaan,
hebben aan machtige landen en grote rijken
steeds oorlog, honger en pest aangekondigd.
“Kondigt een profeet dus heil aan,
dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden,
wanneer zijn woord in vervulling is gegaan.”
Daarop rukte de profeet Chananja Jeremia het juk van de nek,
brak het in stukken, en zei tot alle aanwezigen :
“Dit zegt de Heer :
Zo breek Ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel ;
binnen twee jaar neem Ik het van alle volken af.”
De profeet Jeremia ging toen maar heen.
Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken,
kwam het woord van de Heer tot Jeremia :
“Ga naar Chananja, en zeg hem :
Dit zegt de Heer :
Een houten juk hebt ge gebroken ;
een ijzeren juk komt er voor in de plaats.
“Want dit zegt de Heer van de hemelse machten,
Israëls God :
Een ijzeren juk leg Ik alle volken op.
“Zij zullen zich moeten onderwerpen
aan koning Nebukadnessar van Babel ;
zelfs over wilde dieren geef Ik hem macht.”
En tot Chananja zelf zei Jeremia :
“Luister goed, Chananja.
“De Heer heeft u niet gezonden.
“Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.
“Daarom zegt de Heer :
Ik vaag u weg van de aarde.
“Nog dit jaar zult ge sterven,
omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt.”
En de profeet Chananja stierf, in de zevende maand van dat jaar.

TUSSENZANG                              Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Laat mij slechts weten, Heer, wat Gij beschikt.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Die U vereren mogen mij bijstaan,
die weten wat Gij verordent.

Mijn hart moge uw beschikkingen trouw zijn,
dan word ik nimmer beschaamd.

De zondaars loeren op mijn verderf,
ik let op wat Gij verordent.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

ALLELUIA                                                     Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 14, 13-21

Nadat Jezus de zegen had uitgesproken brak Hij de broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had
voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door
en het ging Hem te voet uit hun steden achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag
kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken.
Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.”
“Het is niet nodig dat zij weggaan
-zei Jezus hun -, geeft gij hun maar te eten.”
Doch zij antwoordden :
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Waarop Jezus sprak : “Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken
brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: