Zaterdag – KERKWIJDINGSFEEST

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

In dit huis wil God voortdurend zijn genade schenken aan ons, die onderweg zijn naar Hem. Hier wordt het mysterie zichtbaar dat Hij voltrekt: zijn verbondenheid met de mensen. Hij voegt ons samen tot een levende tempel, Hij brengt alle gelovigen ter wereld samen om het ene Lichaam van Christus te vormen. Midden onder de mensen die in Hem geloven wil Hij wonen. Hier in dit huis schenkt Hij ons alles wat wij nodig hebben om van te leven: in de Kerk van deze tijd wil Hij ons tonen hoe het hemelse Jeruzalem zal zijn. Zijn wij de levende stenen die zich door Hem laten invoegen in het gebouw dat zijn tempel is ? Zijn wij de levende tekenen van zijn liefde en barmhartigheid ?

EERSTE LEZING                                                Ef. 4, 7-16

Christus is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift :
“Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.”
Hij is opgestegen :
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven :
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te zamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel :
elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten
bereikt het zijn volle wasdom
door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.

TUSSENZANG                          Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                              I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 13, 1-9

Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus :
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
“Of de achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel :
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis :
“Iemand had een vijgeboom die in zijn wijngaard geplant stond ;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
“Toen zei hij tot de wijngaardenier :
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgeboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
“Hak hem om ! Waartoe put hij nog de grond uit ?
“Maar de man gaf hem ten antwoord :
Heer, laat hem dit jaar nog staan ;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
“Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht ;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: