Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het liturgisch gedenken en vieren is belangrijk voor ons besef dat wij een apostolische kerkgemeenschap zijn, een gemeenschap die de Heer heeft gebouwd op de twaalf apostelen. Vandaag vieren we Simon (de ijveraar) uit Kana, en Judas Taddeüs (de moedige). Zij behoorden tot de twaalf die door Jezus zelf na een nacht van gebed gekozen werden uit een grote groep leerlingen. Zij brengen ons tot het besef dat de Kerk, alle christenen, ook wij, een trekkend volk zijn, geroepen om te geloven in Jezus Christus, te handelen in zijn Geest en één lichaam te vormen, dat Gods liefde bemiddelt in een wereld die nog vaak in duisternis leeft.

EERSTE LEZING                                                Ef. 2, 19-22

Gij zijt gebouwd op het fundament
van de apostelen en profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                           Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 6, 12-16

Jezus koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf :
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Thomas,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ,IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.