Donderdag – H. Hubertus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

We mogen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Maar we hebben zelf de verantwoordelijkheid om ons tot het uiterste in te zetten om mensen niet verloren te laten gaan. De evangelische liefde houdt in dat we zulke mensen vasthouden, ook als dat betekent dat we onevenredig veel tijd aan een enkeling besteden. Houden we ook vast aan medemensen die helemaal niet zo vaak naar de kerk komen of bijdragen aan de gemeenschap?

EERSTE LEZING                                             Fil. 3, 3-8a

Al die voordelen heb ik afgeschreven en om
Christus’ wil beschouw ik alles als verlies.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Wij die God aanbidden in de Geest,
wij zijn de ware besnedenen.
Wij zoeken onze roem in Christus Jezus, niet in onszelf.
Ik zou me overigens met recht en reden
op menselijke voorrechten kunnen beroepen.
Als anderen menen daarop te kunnen vertrouwen,
dan ik zeker :
ik ben besneden op de achtste dag,
van Israëls geslacht, van de stam Benjamin,
een geboren en getogen Hebreeër ;
op het stuk van de tora een Farizeeër,
wat ijver aangaat een vervolger van de kerk,
in wettische heiligheid volmaakt.
Maar al die voordelen heb ik afgeschreven om Christus’ wil.
Sterker nog, ik beschouw alles als verlies,
want mijn Heer Christus Jezus kennen
gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven.

TUSSENZANG                              Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Verheug u, gij die de Heer aanhangt.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA                                                    cf. Lc. 8, 15 

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 15, 1-10

Er is vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus
om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden :
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Hij hield hun deze gelijkenis voor :
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt ?
“En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun :
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
“Ik zeg u :
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
“Of welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest
steekt niet een lamp aan,
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze die vindt ?
“En als ze die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt :
Deelt in mijn vreugde,
want de drachme die ik had verloren heb ik gevonden.
“Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: