Woensdag – H. Johannes van het Kruis, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Met het verwijzen naar de profeet Jesaja zet Jezus zich in de lijn van de traditie van Israël, in al die eeuwen van wachten en verwachten. Hij is in de eerste plaats de dienaar, niet de machtige die zijn kracht wil tonen. Hij begint niet met te spreken en te argumenteren, maar met eenvoudigweg te handelen. In alle nederigheid doet Hij het goede, uit liefde voor God en de mensen. Wat kan de komst van Jezus in mijn leven vernieuwen? Hoe werk ik mee aan Gods plan?

EERSTE LEZING                                                  Jes. 45, 6b-8. 18. 21b-25

Dauwt, hemelen, uit den hoge!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
“Ik ben de Heer, en niemand anders !
“Ik boetseer het licht en Ik schep de duisternis,
Ik maak de vrede en Ik sticht het onheil !
“Ik, de Heer, Ik bewerk dat alles !
“Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
“De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
“Ik, de Heer, Ik heb het geschapen !
“Ja, zo spreekt de Heer,
die de hemelen geschapen heeft,
Hij, de God, die de aarde geboetseerd en gemaakt heeft
en die haar in stand houdt,
Hij, die haar niet heeft gemaakt
om leeg te zijn,
maar die haar heeft geboetseerd
om bewoond te worden,
Hij zegt :
“Ik ben de Heer, en niemand anders !
“Naast Mij is er geen God
geen rechtvaardige, geen reddende God.
“Keert u tot Mij om gered te worden,
gij volken van alle landen der aarde,
want Ik ben God, en niemand anders.
“Ik heb bij Mijzelf gezworen
– en wat uit mijn mond komt is waarheid,
is een onherroepelijk woord -:
“Iedere knie zal voor Mij buigen
en iedere tong bij Mij zweren.
“Alleen bij de Heer, zal men zeggen,
is zegepraal en kracht te vinden.
“Al degenen die tegen Hem opstonden
zullen beschaamd voor Hem treden.
“Maar zegevierend en roemrijk door de Heer
is heel het volk van Israël.”

TUSSENZANG                              Ps, 85(84) 9ab-10, 11-12, 13-14

Dauwt hemelen, uit den hoge    (Jes. 45,8)
en laat de wolken gerechtigheid regenen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                            Ps. 80, 4(79,4)

Alleluia.
TGod van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 7, 18b-23

Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen
en stuurde ze naar de Heer om te vragen :
“Zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten ?”
Bij Jezus gekomen zeiden de mannen tot Hem :
“Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen :
zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen
van ziekten, kwalen en boze geesten
en Hij schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Hij gaf hun dit antwoord :
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt :
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
“Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: