Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De gedachte van psalm 95 wordt voortgezet in de lezing. Hier wordt het beeld gebruikt van God,die na zes dagen werk, rustte van zijn werk. Tot die sabbatrust bij God worden wij uitgenodigd: we ontdekken deze rust wanneer wij luisteren naar zijn Woord en ons eraan overgeven. Het ‘rusten in God’ heeft niets te maken met ‘niets-doen’, evenmin met verveling, passiviteit of gewoon luiheid. Het heeft integendeel alles weg van een intens leven, van bruisend van leven door de dagen gaan, van zich uitermate bewust worden dat men er is, dat men bestaat. Wat kan ik doen om die intense rust op te roepen en vast te houden ?

EERSTE LEZING                                             Hebr. 4, 1-5.11

Laten wij ons inspannen Gods rust binnen te gaan.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Zolang de goddelijke belofte van de rust nog geldt
moeten wij ervoor zorgen
dat niemand van u zou menen dat het te laat is.
Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord,
juist als zij,
die onder Mozes uit Egypte waren getrokken.
Maar het woord van de verkondiging dat zij hoorden
heeft hun niet gebaat,
omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders.
Wij die geloofd hebben,
wij gaan die rust binnen waarvan de Heer gezegd heeft :
“Ik heb gezworen in mijn gramschap :
nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Toch was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld.
Dat volgt uit wat wij lezen over de zevende dag :
“En God rustte op de zevende dag van al zijn werk.”
En hier lezen we :
“Nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Laten we ons dus inspannen die rust binnen te gaan.
Laat niemand ten val komen
door het slechte voorbeeld van hun ongeloof na te volgen.

TUSSENZANG                                         Ps. 78(77), 3, 4bc, 5, 6, 7

Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld,
de roem van de Heer, zijn machtige daden,
de wondertekens die Hij heeft verricht.

Hij heeft zijn gebod in Jakob gegeven
en stelde als wet vast in Israël,
dat wat Hij de vaderen openbaarde
de zonen zou worden bekend gemaakt ;

Zodat ook die later nog worden geboren
het zullen beseffen en op hun beurt
het weer aan hun kinderen door zullen geven.

Ook die moeten immers op God vertrouwen
en nooit vergeten wat Hij heeft gedaan,
maar zijn gebod onderhouden.

ALLELUIA                                                            Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Mc. 2, 1-12

De Mensenzoon heeft macht op aarde zonden te vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd
en men hoorde dat Hij thuis was,
stroomden de mensen in zulk een aantal samen,
dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood
toen Hij hun zijn leer verkondigde.
Men kwam een lamme bij hem brengen
die door vier mannen gedragen werd.
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen
hem dicht bij Jezus te brengen,
legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond,
maakten er een opening in
en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme :
“Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Er zaten enkele schriftgeleerden bij.
Ze zeiden bij zichzelf :
“Wat zegt die man daar ?
“Hij spreekt godslasterlijk !
“Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen ?”
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden
en Hij zei hun :
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven,
of :
Sta op, neem uw bed en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven,
– sprak Hij tot de lamme –
“Ik zeg u,
sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”
Hij stond op, nam zijn bed
en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.
Iedereen stond er versteld van,
en ze verheerlijkten God en zeiden :
“Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.