Zaterdag – H. Agnes, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging van de hand van de H. Franciscus

‘Jezus wilde een universele broeder zijn. In het evangelie lezen we hoe Hij aansluiting zocht bij het gebed van de ander, van gelijk welke ander, ongeacht zijn maatschappelijke stand: de honderdman, Zacheüs, Marta, de blinde, de melaatse; ongeacht zijn etnische of religieuze herkomst: Romein, Kanaänitische, Samaritaanse. Hij is opgetogen over het vertrouwen dat blijkt uit de beden die tot Hem worden gericht: “Ik zeg u, bij niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof gevonden.”(Mt 8, 10). Hij staat open voor het gebed van de tollenaar, maar herkent zich niet in dat van de farizeeër omdat het anderen uitsluit:” Ik dank U dat ik niet ben. . .(Lc 18, 11).In een echt universeel gebed is er geen plaats voor veto’s. Integendeel, bidden helpt me elk van mijn broeders zijn juiste plaats te geven,  hoe moeilijk het samenleven soms ook valt, en beter te voelen dat we ondanks de afstand naar elkaar toe groeien en ondanks de onderlinge verschillen elkaar aanvullen.’
(Broeder Christian de Chergé, L’invincible espérance)

EERSTE LEZING                                              Hebr. 9, 2-3.11-14

Door zijn eigen bloed
is Christus het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In het eerste verbond was een tabernakel,
een tentheiligdom ingericht
waarvan het voorste deel de kandelaar
en de tafel met de toonbroden bevatte ;
dit noemde men het heilige.
Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte
dat het allerheiligste werd genoemd.

Maar nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en vomaakter dan de vorige ;
ze is niet gemaakt door mensenhand
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigingen kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed !
door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

TUSSENZANG                                        Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

God stijgt te troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor god, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

ALLELUIA                                                Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 3, 20-21

De verwanten van Jezus zeiden
dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: