Vrijdag – Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Men moet het verhaal van de toren van Babel naast het Pinksterverhaal leggen: de vele talen en de ene taal. De toren van Babel is de toren van de overmoed, en herinnert aan het paradijsverhaal. De overmoedige mens komt niet alleen in botsing met God maar ook met zijn medemens. Wanneer de mens echter de taal van de bijbel spreekt, gebeurt het Pinksterwonder, en spreken allen dezelfde taal.

EERSTE LEZING                                                        Gen. 11, 1-9

Die stad noemt men Babel omdat daar verwarring is ontstaan in de taal van alle mensen.

Uit het boek Genesis

Alle mensen op aarde spraken één taal
en gebruikten dezelfde woorden.
Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren,
vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar.
Zij zeiden tot elkaar:
“Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.”
De tegels gebruikten zij als bouwstenen
met asfalt als mortel.
Nu zeiden ze:
“Laten wij een stad bouwen met een toren
waarvan de spits tot in de hemel reikt:
dan krijgen wij de naam
en worden wij niet over de aardbodem verspreid.”
Toen de Heer neerdaalde om de stad
en de toren die de mensen bouwden,
in ogenschouw te nemen,
zei Hij:
“Nu zijn ze één volk
en spreken zij allen dezelfde taal.
“Wat zij nu doen, is nog maar een begin;
later zal geen enkel van hun plannen
meer te stuiten zijn.
“Laten wij neerdalen
en verwarring brengen in hun taal,
zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.”
En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten,
de hele aardbodem over,en er kwam een einde aan de bouw van de stad.
Daarom noemt men die stad Babel,
want God heeft daar verwarring gebracht
in de taal van alle mensen
en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid.

TUSSENZANG                       Ps. 33(32), 10-11, 12-13, 14-15

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Plannen van naties doet God teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zij erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Scherp ziet Hij toe van de plaats waar Hij woont
op alle bewoners der aarde.
Hij heeft de harten van allen gevormd
en let op hun doen en laten.

ALLELUIA                                            II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                    Mc. 8, 34-9, 1

Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
liet Jezus behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen,
en sprak tot hen :
“Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen
als dit ten koste gaat van eigen leven ?
“Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven ?
“Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden
ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht,
zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen,
wanneer Hij vergezeld van de heilige engelen,
komt in de heerlijkheid van zijn Vader.”
En verder sprak Hij tot hen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
onder de hier aanwezigen zijn er
die de dood niet zullen ervaren,
voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: