Zaterdag van de negende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Tobit wordt geprezen omwille van zijn rechtvaardigheid. Beproefd en door het lijden getekend, blijft hij trouw aan God. Hij leeft naar Gods geboden, volhardt in het gebed en doet werken van barmhartigheid. Tekenend hierbij is dat het ene het andere niet in de weg hoeft te staan, zoals in het evangelie bij de Schriftgeleerden het geval is. Terwijl Tobit zich inzet voor anderen door het stellen van goede daden en het geven van aalmoezen, draagt de engel in zijn plaats zijn gebeden op aan God. De goede daden zijn als het ware de voortzetting van het gebed. Wij moeten niet denken dat het gebed belangrijker is dan het doen van het op dat moment noodzakelijke goed – zoals de Schriftgeleerden. We moeten ons bemoedigd weten door de les van de engel uit de eerste lezing.

EERSTE LEZING                             Tob. 12, 1. 5-15. 20

Ik stijg op naar Hem die mij gezonden heeft.
Looft de Heer en verkondigt al zijn wondere daden.

Uit het Boek Tobit

In die dagen riep Tobit zijn zoon bij zich
en sprak tot hem :
“Wat kunnen wij geven aan deze heilige man,
die u begeleid heeft?”
Daarop riepen zij de man terzijde en vroegen hem,
of hij de helft van alles, wat zij hadden meegebracht,
zou willen aanvaarden.
Toen zei de engel tot hen :
“Prijst God in de hemel
en looft Hem ten aanzien van al wat leeft
want Hij heeft u barmhartigheid bewezen.
“Men doet er goed aan
de geheimen der koningen te bewaren,
maar Gods daden bekend maken is eervol voor zijn dienaars.
“Bidden en vasten is uitstekend
en liefdadigheid is beter dan het oppotten van schatten goud.
“Want het schenken van aalmoezen redt van de dood,
het reinigt van de zonden
en verdient barmhartigheid en eeuwig leven.
“Maar de zondaars en ongerechtigen
zijn de vijanden van hun eigen leven.
“Ik ga u de waarheid zeggen
en u niets verborgen houden.
“Wanneer gij onder tranen hebt gebeden
en uw ontbijt liet staan om de doden te begraven,
overdag de doden verborgt in uw huis
om ze in de nacht te begraven,
toen heb ik uw gebed aan de Heer opgedragen.
“Maar omdat gij God welgevallig waart,
moest gij ook door lijden worden beproefd.
“Nu heeft God mij gezonden
om uw blindheid te genezen
en uw schoondochter Sara van de kwade geest te verlossen.
“Ik ben Rafaël,
een van de zeven engelen
die staan voor de troon van Gods heerlijkheid
en Hem de gebeden der heiligen aanbieden.
“Nu is het tijd, dat ik terugkeer
naar Hem die mij gezonden heeft ;
gij echter, looft de Heer en verkondigt al zijn wondere daden.”

TUSSENZANG                             Tob. 13, 2, 6, 7, 8

Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft.

Hij is het die slaat en die zich ontfermt,
die leidt naar de dood en herleven doet,
geen mens kan zijn hand ontvluchten.

Bedenkt dus wat gij van Hem kunt verwachten
en dankt hem met luide stem.
Verheerlijkt de Heer, die rechtvaardig is,
verkondigt de lof van de koning der eeuwen.

Ik zal in dit land van verbanning Hem eren,
zijn macht laten zien aan dit zondige volk.
Gij zondaar, bekeer u en doe wat Hem aanstaat,
dan zal Hij u zeker barmhartig zijn.

ALLELUIA                                          Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertyrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                                  Mc. 12, 38-44

Die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuxwing :
“Wacht u voor de schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen,
die zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen
en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar die de huizen der weduwen opslokken
terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten ;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.”
Hij ging tegenover de offerkist zitten
en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe
die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak :
“Voorwaar, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen ;
alle wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: