Vrijdag in de twaalfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alleen al in deze lezing neemt God tot vijf maal toe het woord. Hij spreekt, Hij zegt, Abraham antwoordt, God zegt. Het zijn geen ijdele woordendie God spreekt: Hij heeft het over de kern van Abrahams leven, over de diepste vragen en wensen in zijn hart. En Abraham antwoordt, want hij hoort God spreken.
Wanneer God in ons leven zwijgt, gaan we op zoek naar het waarom van zoveel stilte. Leg ik Hem mijn diepste vragen voor, deel ik de wensen die in mijn hart besloten liggen met Hem?

EERSTE LEZING                                                Gen. 17, 1. 9-10.15-22

Alle mannelijke personen moeten besneden worden
als een teken van het verbond.

Sara zal u een zoon baren.

Uit het Boek Genesis

Toen Abram negenennegentig jaar was,
verscheen de Heer hem en zei :
“Ik ben God Almachtig,
richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk.
“Gij moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.
“Dit is mijn verbond, dat gij moet onderhouden,
mijn verbond met u en uw nakomelingen :
Alle mannelijke personen moeten besneden worden.”
En verder zei God tot Abraham :
“Sarai, uw vrouw, moet gij niet meer Sarai noemen ;
haar naam zal Sara zijn.
“Ik zal haar zegenen,
en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken.
“Ik zal haar zegenen,
zodat zij tot volken zal uitgroeien ;
koningen van volken zullen uit haar voortkomen.”
Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte,
want hij zei bij zichzelf :
Zou een man van honderd jaar nog een zoon krijgen,
en zou Sara die negentig is
nog een kind ter wereld brengen ?
Daarom zei hij tot God :
“Laat Ismaël liever uw gunst genieten.”
God antwoordde :
“Neen, uw vrouw Sara al u een zoon baren,
en gij zult hem Isaäk noemen.
“Met hem en met zijn nakomelingen
zal Ik een verbond aangaan, een altijddurend verbond.
“Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor Ik.
“Ik zal hem zegenen, hem vruchbaarheid geven
en hem zeer talrijk maken.
“Twaalf vorsten zal hij verwekken
en een groot volk zal Ik van hem maken.
“Maar mijn verbond zal Ik aangaan met Isaäk,
die Sara u het volgend jaar op deze tijd zal baren.”
Toen God dit alles gezegd had,
ging Hij van Abraham heen.

TUSSENZANG                                        Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Elke man wordt gezegend
die eer geeft aan de Heer.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                                     Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE                                                      Mt. 8, 1-4

Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus van de berg was afgedaald
volgde Hem een talrijke menigte.
Een melaatse kwam naar Hem toe
en smeekte Hem op zijn knieën :
“Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en zei :
“Ik wil, word rein.”
En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
Jezus sprak tot hem :
“Zorgt er voor dat ge het niemand zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: